Глава Първа: Отзиви за Книга Първа и същностни пояснения

Глава-Първа-Отзиви-за-Книга-Първа-и-същностни-пояснения---Плоската-Земя---СТАМАТ

Глава Първа:

Отзиви за Книга Първа и същностни пояснения

 

 

 

  • Тема І-ва: Изводи от разпространението на Книга Първа
  • Тема ІІ-ра: Трансценденталната Космогония
  • Тема ІІІ-та: Въплотяването на комплекса Дух-Душа – Джива
  • Тема ІV-та: Животните не са създадени, за да бъдат изяждани от Човеците!
  • Тема V-та: Животновъдството – най-големият замърсител и опустошител в Света!
  • Тема VІ-та: Месоядството съсипва Човешкото здраве и вреди на Икономиката
  • Тема VІІ-ма: Духовното престъпление на месоядците

 

 

*

„Странни времена са тези, в които живеем, когато и на старите и на младите са преподавани лъжи в училище. А Човекът, дръзнал да изкаже Истината, бива незабавно назоваван лунатик и глупак.”

Платон

*

 

Тема І-ва:

Изводи от разпространението на Книга Първа

 

След като авторът завърши Книга Първа: „Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството, или Зететичните изследвания на Стамат“, той започна самостоятелно да я разпечатва и безплатно да я разпространява, независимо от значителните средства, които тази дейност изисква. За разлика от огромната популярност, на която се радват уебсайта, четирите блога, четирите видео-канала, трите „облака“ и другите Интернет платформи на автора, както и Българските и чуждоезичните сайтове и видео-канали на трети лица, публикували оригиналните Зететични изследвания, посетени вече от над 800,000 Човека, близките, приятелите и роднините му съвсем не са дори на път да разберат истинската стойност и историческата величина на случващото се Откровение. И въпреки че от тридесет и шест години авторът непрекъснато се занимава с дирене на Истината за Света и естеството на Човешкото същество, реакцията на роднини, близки и приятели го изненада до такава степен, че в началото той се почувства неподготвен ежедневно да се справя с нарастващата неприязън и враждебност, заменили доскорошното снисхождение и присмех. Но все пак, вслушвайки се в читателските отзиви за Книга Първа, авторът е длъжен да направи някои същностни пояснения по-нататък.

Освен липсата на каквито и да са окуражителни слова, одобрителни оценки или наченки на разбиране от страна на близките, авторът забеляза следната постоянно повтаряща се ответна реакция у тях: след като бяха прочели само десетина от петстотин и четирите страници на Книга Първа, те започваха ровене в Интернет търсачките, за да дирят мними противоречия и противопоставящи се, изсмукани от пръстите измислени теории. Вместо първо да прочетат книгата и едва след размисли и задълбочени разсъждения върху нея да пристъпят към търсене на потвърждения или противоречия, те, всичките, предпочитаха установеното статукво пред непознатата за тях материя. На въпроса на автора към един от Читателите, защо не прочете докрай дадената му от месеци книга, а се рови в Интернет, четейки фиктивни и фалшиви противоречия, той отговори:

„Аз искам да чуя и друго мнение.“

Този възрастен Човек дори не осъзнаваше, че същото това друго мнение е слушал непрекъснато ежеминутно през всичките 36,800,000 минути от своя досегашен живот, но не искаше да отдели 2,000 или 3,000 минути, за да излезе от програмата на индоктринационната схема, в която всички ние попадаме още от първите дни след раждането си. Казано с други думи, когато Читателят захване книгата, неговият ум попада в мрежите на непреодолимото затруднение на Когнитивния дисонанс[1] и той винаги би предпочел да се укрие в подсигуреното му от Масонските социумни инженери, посредством безотказното Психологическо оръжие на склонността за потвърждение[2], уютно, но измамно убежище на наложената общоприета лъжовна парадигма, само и само за да избегне противопоставянето си на безкритичната и неразсъждаваща сляпа Обществена маса. За непростимо съжаление, огромната численост Човеци, които по грешка или случайно, натъквайки се на Най-висшата Истина в нашето Съвремие – Истината за Плоската Земя и за Трансцендентната същност на Вечното ни Същество, постъпват по същия начин. Те „търсят друго мнение“, съвсем не разбирайки, че това друго мнение, което молят и копнеят да им бъде продадено от Илюминатските масмултимедии, всъщност е вездесъщата лъжа, пропагандирана всяка една секунда от живота им, а те я преследват неотклонно, единствено за да намерят утеха в нея, та да не им бъде изтръгнат из ръцете илюзорния образ на Света, в който без никакви доказателства безпрекословно вярват. Та, какво би могло да бъде това друго мнение, противоположно на Истината за Плоската Земя и на разбирането за действителната Трансцендентна същност на съществото ни? Това друго мнение без съмнение е Лъжата! И цивилизованите неотклонно следват тази лъжа, за да им бъде утешение и да не затруднят живота си, ако я отхвърлят!

Освен това, авторът установи, че Читателите имат огромни трудности при осъзнаването на две основни Истини: първата – въплотяването на комплекса Дух-Душа, тоест, Вечното ни същество, пораждащо физикалното тяло, и втората – причината, поради която Човек не трябва да яде животни, или иначе казано, защо не трябва да превръщаме Вечното си същество в гробница, обитавана от Фините енергии на изядените от нас трупове на чувстващи същества!

 

 

Тема ІІ-ра:

Трансценденталната Космогония

 

 

Истината, която авторът изложи в Книга Първа може да бъде синтезирана по следния начин. Всички Вселенски Проявления във всичките Духовни измерения, или Плътности Съзнание, еманирани от Творецът-Творение, тоест, всички Вселени, различаващи се или подобни на нашата непосредствена Вселена, състояща се от диска на Плоската Земя, Небесния Купол, който я покрива и предпазва, и Небесните Светила, намиращи се под Небосвода, представляващи електро-матнитни етерно-вибрационни манифестации на Трансцендентални енергии отвъд Небесната Твърд, както и всички минали и бъдещи въплощения на всяко едно същество, което ги обитава, съществуват едновременно и винаги, извън времето. От гледна точка, обаче, на себеосъзнатите същности, които ги обитават, те се проявяват като три-, или повече, -измерно материално пространство, в зависимост от Духовното измерение, подвластно на времеви промени.

 

Небесната Твърд е енергийният екран, създаден от Творецът-Творение, за да защитава и предпазва Плоската Земя -СТАМАТ-web
Небесната Твърд е енергийният екран, създаден от Творецът-Творение, за да защитава и предпазва Плоската Земя -СТАМАТ-web

 

Всички Вселени, по своята същност цялостност и пълнота, са единствено и само Брахман, тоест, Всичкото, което Е, напълно познаващо Самото Себе Си и Себедостатъчно, но именно поради тази причина, то не е в състояние да претърпи промени и развитие. С цел да осъществи нови преживявания, за да обогати Своето вечно Съществувание, посредством наличието на различни гледни точки, вследствие създаването на противоположности, и за да придобие опитност, чрез използването на взаимовръзки, появили се от различните гледни точки, Създателят, бидейки изначален, безкраен, вечен, всезнаещ, всеведущ, всесилен, всемогъщ, въздесъщ и абсолютен, еманира Свои разпространения, разпръсквайки навсякъде Свои частици – пакети Съзнание, които само изглеждат отделни и разделени от Него, но всъщност са свързани по Холографски принцип с Него, като едновременно с това Той остава Цялостен в Своя Абсолют. Ето, по такъв начин, Създателят се явява единосущен на Своето Съзидание, с други думи, Творецът еманира из Себе Си Мирозданието, превръщайки се в Творец-Творение! Всичко, което съществува, под каквато и да е форма, било то Фина субстанция, тоест различните по вид и честота излъчвания и енергии, или груба субстанция, наречена нежива или жива материя, навсякъде, винаги и во веки веков са само и единствено даден вид или аспект от безкрайно разнообразните пакети Съзнание, разпръсквани от Творецът-Творение! Следователно, нищо не би могло и никой не би могъл да бъде отвъд, извън, свръх или под Творецът-Творение, тъй като Всичко Съществуващо е Негова Еманация и Негово Притежание!

Самото твърдение „Аз притежавам това или онова“, окачествява изказващия го като Атеист-Материалист, по единствената причина че Всичкото, което Съществува е еманация и същностно притежание на Творецът-Творение!

Процесът, при който Създателят обогатява Своето вечно Съществувание, посредством въвеждането на нови преживявания, изненада, драма, интрига и допълнителна опитност, авторът нарича Трансценденталната Игра на Творецът-Творение, където всяка една излъчена Негова част, или пакет Съзнание, тоест, Абсолютно Всичко Съществуващо – от най-дребната частица до най-огромните обекти, от най-ниската до най-високата вибрационна честота на всички съществуващи енергии и от най-миниатюрното живо същество до най-великите Пробудени и Освободени Мъдреци, изпълнява определена роля, синхронно взаимосвързана с всички останали роли на всички останали изпълнители. Следователно, нито едно нещо никога не е било, не е и няма да бъде разделено и отделно от което и да било друго нещо, но всичко винаги, всякога и во веки ще е свързано с всички останали неща в Мирозданието, посредством Холографския принцип. Висшата Истина за Трансценденталната Игра е, че всяка една частица Съзнание е равноценностна на която и да е друга частица Съзнание и не може да бъде пожертвана или анихилирана по никакъв начин.

 

 

Тема ІІІ-та:

Въплотяването на комплекса Дух-Душа – Джива

 

Понятието „въплотяване“, или „инкарнация“ (in carno – в тяло), се употребява, за да обозначи Трансценденталния процес, при който Джива – Вечното наше същество, комплексът Дух-Душа, използвайки Трансценденталните енергии на Създателя и по Неговите Закони, манифестира физикалността на тялото ни, за да осъществи Трансценденталната Игра на Творецът-Творение в ежедневния триизмерен материален Свят.

 

Въплотяването-на-комплекса-Дух-Душа-–-Джива---Плоската-Земя---СТАМАТ
Въплотяването-на-комплекса-Дух-Душа-–-Джива—Плоската-Земя—СТАМАТ

 

Следователно, Вечното ни безсмъртно същество –представено от Фините ни тела, Трансцендентално по своя характер, тъй като представлява еманация на Творецът-Творение, и в този смисъл, по Холографски принцип отразява Неговите качества, с цел да придобие опитност и за да взаимодейства с веществения Свят, като изпълни ролята си в Трансценденталната Игра, сътворява и влиза в плът, или „во плоти, материализирайки крехкото ни биологично тяло от клетки, което, поради естествените Природни закони в триизмерния Свят, е само едно тленно и мимолетно, и преходно, и дори пародийно невежо, и тромаво средство за придвижване всред декора и мизансцена на Действителността. Тоест, още веднъж трябва да се подчертае, че Фината наша телесност – Джива, използвайки Трансценденталните енергии, поражда и вдъхва живот на физикалното ни биологично тяло, което никога не би могло да възникне по никакъв друг начин, тъй като то е само едно веществено превозно средство за осъществяване на взаимодействията във Физическия Свят, манифестирано от вечния, нероден и безсмъртен, но еманиран от Творецът-Творение, комплекс Дух-Душа!

 

Аура - Седемте тела на Човека - Плоската Земя -СТАМАТ-web
Аура – Седемте тела на Човека – Плоската Земя -СТАМАТ-web

 

Същественото е, че няма маловажни роли в Трансценденталната Игра, а всички различни въплощения на всички Дживи са еднакво равноценностни, тъй като предназначението и смисълът им е да обогатяват, развиват и усъвършенстват Творецът-Творение, посредством преживяванията и натрупания опит от локалния индивидуализиран комплекс Дух-Душа, вследствие създаването на противоположности.

Извечната Истина за изконната ни Трансцендентална същност е умело скривана, ехидно изопачавана и безсрамно осмивана по всякакъв начин от Атеистите-Материалисти, посредством Масонските Академични институции, Системата на Образованието и масмултимедиите по цял Свят, чрез разпространяването на лъжливата теория, в която Вселената и всички живи същества имат единствено и само материален характер и са възникнали вследствие на механични, физически, химически и биологични взаимодействия, тъй като според измамниците Атеисти-Материалисти Творецът-Творение не съществува, както не съществуват и Неговите Закони и Трансценденталните енергии, еманация на които се явяват Джива, Духа, Душата и енергийните Фини тела, пораждащи и създаващи нашите веществени тела от клетки!

Но изцяло отричащите Създателя твърдолинейни Материалисти не са най-опасните глашатаи на Илюминатската пропаганда – многократно по-презрени от тях са измамниците, наричащи себе си „духовно просветлени“, чийто невежи лъжовни пасквили се тиражират в милиони екземпляри от Масонската ПРЕСА! Тези сатанински пепелянки с твърдоглава самонадеяност, и естествено без доказателства, твърдят, че Духа, Душата, Фините тела, Аурата се временни и безсъщностни манифестации, създавани и излъчвани от биологичното тяло, което, описано накратко, се явява краен трансформируем продукт, възникнал вследствие на въображаема и нищожно малковероятна еволюционна верига, започваща от едно-единствено живо едноклетъчно същество случайно и безпричинно пръкнало се от мъртвата материя, която уж била първовъзникнала от само себе си из Нищото на Големия взрив. В налудните си писателствания издаваните от войнстващата Криптокрация бездуховни непросветлени твърдят, че физикалното тяло, посредством електро-магнитните взаимодействия, било създавало Фините тела, Аурата, усещани и виждани от Мъдреците, мистиците и чистите преданоотдадени, и отпечатъкът на които е виден върху Кирлиановите фотографии. По-зловеща заблуда от тази обърната наопаки съзидателна последователност не може да съществува!

Измамниците бездуховно непросветлени, не само че отричат Творецът-Творение, като Начало на всички Начала, но поставяйки Фините тела, респективно комплекса Дух-Душа, в подчинено положение спрямо физикалното тяло, се стремят да увековечат лъжовния мит, че, тъй като, видите ли, биологичното тяло, посредством някаква мистификация, създава Аурата, Фините тела и Душата, то, по такъв начин, Човеците се оказват по-висшестоящи от Творецът и Боговете, тъй като, според Масонската теория, Трансценденталния Свят се явява плод на ума на биологичното тяло, а не обратното! Вековните опити на богоборците да удушат животрептящата ни свързаност с Творецът-Творение, като заблудят безкритичната Човешка маса в лъжата, че въобще не съществува Трансцендентален Свят или пък, че той е само импотентна игра на мимолетния ум и мистериозен плод на Човешкото въображение и сетивност, постигат в днешно време небивал успех, чрез тържествуващия Трансхуманизъм и следващия го по петите Постхуманизъм, за които ще говорим по-нататък. Тежко, обаче, на четящите подобни уж „езотерични и мистични“ брътвежи, публикувани в милионни тиражи по книги и списания, тъй като те ще бъдат измамени навеки и трудно ще провидят Истината!

Когато е в Трансценденталния Свят, комплексът Дух-Душа, освободен от илюзиите, създавани от егоистичния ум на непълноценното биологично Аз, и осъзнал Себе Си като еманация на Творецът-Творение и като Негова неделима частица, заедно със своите Духовни Учители, извършва преглед на отминалото въплощение, претегляйки както моралните и Духовни постижения, така и себичните насилнически актове, породени от жестокост, злоба, завист и всички тем подобни низки страсти. Това, обаче, поистина НЕ е несъществуващия Страшен съд, с който Църковните отци-измамници сплашват и се надсмиват над простолюдието, а всъщност представлява високо морално пречистващо Трансцендентално деяние, служещо за опорна точка и ориентир за посоката, в която трябва да бъдат насочени усилията на Джива в следващото въплощение, за да може тя да се усъвършенства Духовно и да изпълни ролята си в Трансценденталната Игра. След това, Джива, заедно с Духовните си Учители, сътворява съдбата, или „написва сценария“, за следващото си въплощение и то по такъв начин, че той най-плътно да следва задачите й в Трансценденталната Игра.

Следователно, многобройните кратковременни въплощения на Джива в Материалния Свят, създаден на основата на противоположностите, противоречията и смъртта, последвани от завръщанията й във вечния безвременен Трансцендентален Свят, могат да бъдат онагледени със „сверяване на картата“ накъде се движи тя и дали посоката й е правилна или пък се е отдалечила твърде много от целите и задачите, които трябва да изпълни. Съдбата на Джива за следващото й въплощение бива избирана така, че да е в баланс спрямо миналите й въплощения, като в същото време я доближава максимално до изпълнението на задачите, заложени в Трансценденталната й роля.

Трябва да се знае, че ролята й в следващата инкарнация трябва да е противоположна на тази от предходната. Например, ако Джива в миналото си въплощение е водила богатски разточителен живот на задоволяване на страстите в охолство, то, за да се осъществи общия баланс в колелото от последователни инкарнации, наречен Самсаара (संसार), в следващото въплощение тя трябва да води беден и незначителен живот, и обратното. Ако пък в миналия си живот Джива е играла ролята на насилник и убиец, без значение дали е убивала при изпълнение на заповед, като войник или полицай, или е давала заповеди за извършване на масови убийства, като Генерал, Президент или Крал, или пък от зъл характер е убивала водена от страсти и безумие, като също е без значение дали е убивала Човеци, или е убивала други чувстващи същества, въплотени чрез Душата, то, за да се осъществи общия баланс на последователността от инкарнации, в следващото си въплощение тя избира нищетата и страданието, играейки ролята на жертва, вместо на палач, и обратното. Изключение от този Закон на Самсаара, естествено, са Великите Трансцендентални Учители, които винаги се въплощават като Световни Духовни водачи, когато е назрял моментът за това!

В Книга Първа посочихме, че направените с мъдрост Астрологични изчисления и прогнози за даден индивид са наистина верни, поради единствената причина, че Небесните Светила се намират в непосредствена близост до Земния диск, явявайки се електро-магнитни манифестации на етерно-вибрационните енергии на Творецът-Творение, преминаващи през Небесната Твърд. С други думи, Небесните Светила представляват видимите точки на синергийна или резонансна проява, създавани от различните невидими Трансцендентални енергии на Създателя, проникващи през иначе непробиваемата с материални средства по технологичен начин Небесна Твърд. Когато мъдри и знаещи Астролози правят хороскопи, като изчисляват разположението на Небесните Светила в определен момент, те индиректно отчитат присъствието, разположението и силата на различните Енергии на Творецът-Творение, преминали през Небосвода по него време, и спрямо наличието или отсъствието, както и взаимодействието или противостоянието на Трансценденталните енергии, те правят предсказания за това какви явления, обекти, Личности или дела тези енергии ще проявят в Действителния Свят.

Трансценденталните енергии на Творецът-Творение представляват както съзидателния фундамент на видимата и невидима, жива и нежива Природа, така и подстилащия причинно-следствен и управленски апарат на всичките процеси и явления и в манифестирания, и в непроявения Свят! Иначе казано, невидимите, неизмеряеми и недоказуеми с материални средства и с веществена апаратура Трансцендентални енергии представляват първоосновата на цялата Вселена и канавата, върху която е изграден и функционира Светът. Характерът, състоянието и продължителността на съществуване на всяка частица, явление, обект или същество във Вселената са обусловени от смесването, взаимодействията или противостоянията на различните енергии на Създателя. Трансценденталните енергии могат да бъдат косвено разчетени и разгадани от вещ Астролог, посредством хороскоп, базиран върху движението на техните синергийни и резонансни точки, проявени в нашия Свят под формата на електро-магнитните етерно-вибрационни проявления, наречени звезди, планети, Слънце – локално отражение на невъобразимо по-мощно Трансцендентно Светило, пребиваващо отвъд Небесната Твърд, и Луна, манифестация с ефирно полу-прозрачно естество.

Нека обобщим. Напускайки тленното тяло през Брахмарандхра (ब्रह्मरन्ध्) – „Отвора на Създателя, Джива – вечният нероден и безсмъртен комплекс Дух-Душа, се завръща в Трансценденталния Свят. Там, заедно със своите Духовни Учители, Джива прави подробен анализ на отминалото въплощение и създава съдбата на новата си инкарнация спрямо задачите, които трябва да изпълни в Трансценденталната Игра на Творецът-Творение. След „написването“ на такава съдба, която най-точно да отговаря на ролята й в Трансценденталната Игра, Джива бива подготвена от Учителите си за следващата инкарнация, чрез избиране на оптималното време за зачеване, въплотяване в плода и раждане, като всичко това се осъществява посредством Трансценденталните енергии, преминаващи през Небесната Твърд и явяващи се както първооснова на целия познаваем Свят, така и негов движещ и управляващ механизъм.

Трансценденталните енергии създават и направляват всички биологични събития, а именно: определят подходящия сперматозоид и способстват за успешното оплождане на яйцеклетката в матката, определят израстването на зародиша, чрез Дживата на майката до въплотяването, въплотяват комплекса Дух-Душа в зародиша на 21-вия ден от оплождането, като оттам нататък той добива Духовна идентичност, и най-важното – през цялата бременност до момента на раждането, Трансценденталните енергии създават запис-отпечатък върху физикалното тяло, Фините тела и Аурата на новия Човек, определяйки съдбата му, предначертавайки качеството на целия му живот и установявайки характера му. Това е именно процесът, чрез който съдбата на Джива, избрана в Трансценденталния Свят и уговорена с нейните Духовни Учители, се импринтира върху билогичното тяло и Фината телесност в материалния Свят.

Днес, за съжаление, без да съзнават вината си, редовите „бели престилки“, измамени в Атеистично-материалистическите Медицински университети да повярват в лъжите на Бялата МАФИЯ, извършват ежечасно най-вероломни престъпления срещу пълноценното въплотяване на Джива и саботират изпълнението на задачите й в Трансценденталната Игра, като променят съдбата й, предварително избрана в Трансценденталния Свят и договорена с Духовните й Учители. Задължителният период, който плодът трябва да живее в майчината утроба е необходим, за да могат енергийно да се кодират както характера и всичките навици, така и отношението й към ближните, Света и бъдещите взаимовръзки в живота. Това означава, че естествената продължителност на бременността НЕ БИВА да бъде прекъсвана в никакъв случай от хирургическа операция, наричана „Цезарово сечение“, тъй като това ще доведе до раждането на непълноценна Личност. Освен това, както и по-рано авторът е писал, абортът, направен след 21-вия ден от зачатието, трябва да се счита от Трансцендентална, от морална и от Законова гледна точка за Човекоубийство.

За да стане по-ясно, нека направим една аналогия: тъй както, ако записваме песен върху компакт диск или касета и спрем записа преди края на песента, след това, при прослушването, не би било възможно да чуем цялата песен, точно по същият начин, ако бременността бъде прекъсната от хирургическа операция, измъкваща насила бебето от майчината утроба и предотвратяваща Истинското Естествено раждане, появилият се на бял Свят индивид не би могъл да бъде онази цялостна Личност, за която Джива и Духовните й Учители са написали ролята в Трансценденталната Игра. Роденият индивид по характер, възможности и дарби ще бъде непълноценен и  различен, тъй като, първо, Трансценденталните енергии ще са направили непълен запис-отпечатък върху физикалното и Фините му тела, докато е в утробата, и, второ, той ще се е родил в различен ден, час и минута, което означава, че Трансценденталните енергии, видим израз на които са Небесните Светила, ще имат съвсем различна конфигурация и ще запишат върху физикалното и Фините тела на новия Човек съвсем различна информация. Поради тази причина той ще изпълни съвсем различна и непълноценна роля в Трансценденталната Игра, а НЕ онази роля, която Джива и Духовните й Учители са определили за това въплощение!

Обикновените Човеци нямат никаква представа за Творецът-Творение и заради това нехаят как ще дойде на този Свят детето им – дали ще се роди по естествен за биологичната Природа начин, или ще бъде изрязано от упоената и нищо нечувстваща майка от хирурзи-материалисти, незнаещи нищо за Вселената и нейните Трансцендентални Закони! Лекарите от Бялата МАФИЯ, жадуващи все по-нови и скъпи автомобили, къщи и вили, хитро подмамват невежите родители да изсипят в джобовете им купища пари, грижливо кътани за черни дни, за да упоят родилката и съвсем ненужно да я режат със скалпели, за да изтръгнат насила детето от утробата й, вместо тя да роди по естествен път.

Ужасяващо е, че, днес, в България, повече от 40% от децата идват на бял Свят чрез хирургическа операция, вместо по нормален път! Това деяние представлява престъпление от Трансцендентален и нравствен характер, като същевременно с това е физически вредно и изключително опасно както за новия Човек, изложен на невъобразим стрес по време на операцията, за който лекарите нямат никаква представа, така и за майката, чието физикално тяло бива обречено на трайни увреждания, а в някои случаи и на смърт.  В последно време, постоянно се увеличава броят на съзнаващите тези опасности майки и дори в Интернет пространството се появиха публикации, доказващи опасностите при оперативното изваждане на детето от утробата, като например статията „Истини и заблуди за цезаровото сечение (СЕКЦИО) – Трансмед“ от уебсайта Супер Мама, където се казва, че: „според  последните проучвания майчината смъртност след цезарово сечение е по-висока от тази след нормално раждане.

Както и всичките други „цивилизовани“ методи днес, така и широкоразпространеното използване на насилственото изваждане на детето от майчината утроба има своята цел и преследва определени задачи. В Книга Първа писахме, че Световната Игра на Криптокрацията е създадена по аналогичен, но огледален образ на Трансценденталната Игра на Творецът-Творение, а целта й е да принизи моралните устои, да погуби Душата, както и материално и телесно да зароби цялото Човечество. Тук, можем да допълним, че днес Илюминатите постигат целите си по много и най-разнообразни начини, един от които е грубото Сатанинско вмешателство и саботиране на Трансценденталната Игра на Творецът-Творение, посредством объркване, разстройване и промяна до пълна отмяна, посредством аборти, на съдбите на въплотяващите се Дживи, чрез преждевременното насилствено хирургическо изваждане на новия Човек от майчината утроба, като по такъв начин Трансценденталните енергии не са в състояние да направят цялостен запис-отпечатък на характера, качествата и дарбите на Личността, както и на нейната съдба, планирани в Трансцендента.

Трябва мъдро и смело да заявим, че прекалено огромният и постоянно растящ брой проблемни и постоянно болни бебета, изостанали в развитието си деца, изобилието на деца аутисти, допълнително отровени с ваксини, както и млади Човеци, които се чувстват объркани, не намират мястото си в Света, не знаят какво да правят с живота си, не могат да се справят с ежедневните житейски ситуации, не намират път към ближния, не търсят Любовта и непреходното щастие и не копнеят Духовно усъвършенстване, се дължи в основна степен, именно на хирургическото им изваждане от майчината утроба, което е попречило на импринтирането на пълен запис-отпечатък на съдбите и качествата им, като същевременно с това за цял живот е насадило във Фината им телесност невъобразимия стрес, страх и ужас от това деяние. Разбира се, съпътстващи утежняващи фактори са: индоктринирането на младите умове в лъжовната, измамно измислена Материалистическа парадигма, чрез Системата на Образованието, замърсяването на сетивата и цялото им същество от всеобщия декаданс на ХХІ-ви век, безнравствеността и израждането на Обществото и покварата и насилието, безумно шестващи по Масонските масмултимедии.

В действителност, единственият начин да изчистим сетивата и съществото си от Атеистично-Материалистическата Сатанинска пропаганда на Образователната система и да устоим на непрестанно изливащата се вулгарна човекоубийствена помия от масмултимедийните канали е да осъзнаем, не само с ума, но и с всичките си тела, разтваряйки и взирайки се дълбоко в Душата си, че ние сме вечни, неродени и безсмъртни живи същества, локално-осъзнати индивидуализирани разпространения на Творецът-Творение. Препоръчваният от Мъдреците метод, неотклонно водещ към Пробуждането и Осъзнаването на Истината кои сме ние, е непрекъснато, където и да се намираме, каквото и да правим, на ум или на глас, да повтаряме:

„Аз Съм Дух-Душа! Аз Съм Джива! Аз не съм само тленното биологично тяло, но поистина съм Трансцендентален спрямо материалния Свят! Воистина, Аз Съм Вечно, Неродено и Безсмъртно Всеживо Същество – локално-манифестирана себеосъзната еманация на Творецът-Творение! Аз съм Брахман! Аахам Брахмаасмии! अहं ब्रह्मास्मी

Повтаряйки тези примерни слова, Човекът, тръгнал по пътя на Пробуждането, прави първата крачка към постепенното разбиране, че той всъщност не е физикалната самоличност на ежеминутно осъзнаваното си Аз, отъждествявано със собственото му име – Иван или Драган, Цветана или Пламен, Петрана или Здравко, и че тази битийна личност е измамна и умишлено наложена от Социума и от Образователната система, подпомогнати от масмултимедийте, за да скрият същинската природа на Човека, която воистина е Трансцендентална спрямо проявената Природа! Изричайки наум или на глас тези хилядолетно мъдри Мантри, Човекът, опитващ се да разбие кафеза на робското статукво, започва да култивира в ежедневното си съзнание високо нравствено и дълбоко Духовно отношение към Същинското си вечно същество и към заобикалящия го Свят, което е задължително и необходимо условие, за да провиди Истината, разсейвайки и напълно елиминирайки плътната пелена от лъжи, хвърлена върху ума и сетивата му, освобождавайки се от хищническото използвачество, натрапено ни от убийствената дезинформация и бездуховната пропаганда, провеждани от Масонския слугинаж на Илюминатската клика. Възрадвайки се в тези Мантри, всеки от нас, постепенно и необратимо, ще установи и заздрави ценностния си фундамент върху съпричастността, съчуствието, милосърдието, сърдечността, безкористната Любов, мира и разбирателството между всички живи същества, като по този начин ще проправи път към окончателното си Осъзнаване и Освобождение.

 

 

Тема ІV-та:

Животните не са създадени, за да бъдат изяждани от Човеците!

 

 

*

 „Животните по Света съществуват поради своя собствена причина (за себе си). Те не са направени заради Човеците така, както чернокожите не са създадени заради белите или жените заради мъжете.“

Алис Уокър (1944–), Американска писателка и активистка за граждански права на чернокожите и за равнопоставеност на жените.

*

 

Нека авторът тук отново се опита да възвести Истината, като отговорно приканва онези от Човеците, които не са съвсем ослепели от Образователната индоктринация и никога несекващата масмултимедийна пропаганда, да осъзнаят, че все още имат време да одухотворят съществуванието си, оживявайки своята свързаност с Творецът-Творение. Въпреки че фактите, оповестени на следващите страници не съставляват тайна, то изричането и свързването им заедно имат нарочната цел да СТРЕСНАТ и да УПЛАШАТ тези Човеци, които имат Сърца и не са принесли Душата си в служба на Злото, но желаят да вършат Добри дела! В този смисъл, е наложително всеки Човек, който изпита поне малко скръб и жалост при четенето на това изследване, да преосмисли хранителните си навици и отношението си към всички чувстващи същества на нашата Плоска Земя!

След свършека на тазгодишните Великденски Християнски „празници“ равносметката е меко казано УМОПОМРАЧИТЕЛНА! Разходите по празненствата в САЩ надхвърлиха $19 МИЛИАРДА, което екстраполирано за 2.3 милиарда Християни в Света надхвърля $150 МИЛИАРДА, които, за сравнение, представляват Брутния вътрешен продукт на България за три поредни години! Само по себе си, това колосално БОГАТСТВО, преминало от изтънелите джобове на обикновените работници в трезорите на милиардерите, не би заслужавало особено внимание, тъй като и без друго всичките пари давани на работниците от милиардерите, рано или късно, но сигурно се завръщат пак при тях. Това БОГАТСТВО и тази година, както всяка друга, бе съпроводено с много насилие и кръв, пролята по време на безсмисленото отнемане на живота на стотици милиони чувстващи същества!

 

Възкресение-се-празнува-с-масово-заколение---СТАМАТ-1
Възкресение-се-празнува-с-масово-заколение—СТАМАТ-1

 

Великденските Християнски кървави жертвоприношения на агнета, кози, прасета, зайци и други невинни чувстващи същества в чест на това, че Иисус Христос е „възкръстнал“, не само нямат никаква логика, но нямат абсолютно никакво основание нито в Новия Завет, нито в проповедите на Спасителя! С други думи, никъде в Библията не се казва, че Християните са длъжни да боготворят и служат на Иисус Христос като колят на неговия олтар невинни чувстващи създания! Още повече, че самият Иисус Христос никъде не призовава следовниците си да колят невинни чувстващи същества и да правят вакханалии, задоволявайки своето чревеугодничество и алкохолизъм! Както добре знаем, проповедите на Иисус Христос са от съвсем друго естество и не тласкат верующите към насилие!

Всяка година, само в Италия, по време на Великденските празници 50 милиона Християни (2.17% от всички Християни) изколват и изяждат над 4 милиона агнета, овце и кози. Екстраполирано за целия Свят това означава, че Християните убиват и изяждат за всеки ВЕЛИКДЕН по над 180 МИЛИОНА агнета, овце, кози и зайци! Наистина, ВЕЛИК ДЕН НА СКРЪБТА! Воистина, ВЕЛИКО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ОЛТАРА НА НАСИЛИЕТО И КРЪВОЖАДНОСТТА!

Ранното Християнство виждало в лицето на агнето щастливо знамение и символ на сполуката. През VІІ-ми век Бенедиктински монаси написали молитва за благословия на агнетата. Но, за да задоволят низките си страсти и чревеугодничеството си, висшите Църковни сановници извратили и престъпно извъртяли добронамереността на ранните Християни, като същевременно опорочили учението на Спасителя. През ІХ-ти век, за Великденската си вечеря кръвожадните Папи започнали да колят малки агънца, като постепенно чрез лъжа те въвели навсякъде този престъпен обичай.

Папите-измамници се позовали на Старозаветната Книга Битие, Глава 22:1-18, където се описва как Йехова поискал от Авраама да принесе в жертва Исаак и едва след като бащата вдигнал ножа, за да заколи сина си, той бил възпрян и му бил показан „зад него един овен заплетен с рогата си в един храст“, когото трябвало да заколи вместо чедото си. Църковните измамници злостно манипулирали Библейското повествувание, което дословно гласи:

Битие 22:2 И Бог каза: Вземи сега сина си, единствения си син, когото обичаш, Исаак, и иди в местността Мория и го принеси там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа!

Църковните чревеугодници никога не обяснили на редовите верующи какво представлява ЖЕРТВАТА ВСЕИЗГАРЯНЕ! Но, Зететичният изследовател е длъжен да потърси и ще намери достатъчно подробно описание в Книга Левит Глава 1:1-17. Всеизгарянето е жертвоприношение, при което цялата жертва се изгаря, без да се остави нещо за онзи, който я дава или за свещеника, който я коли и принася. Служителят взима единствено кожата, понеже преди да се принесат жертвите на Господа, кожите им се одират, а нозете и вътрешностите им се измиват.

Левит 1:9 И да измие вътрешностите му и краката му с вода и свещеникът да изгори всичките на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.

Векове наред, обаче, Църковните отци изискват от невежите Християни не само да изяждат своите приноси, но и да чревеугодничат и пируват, което представлява престъпление спрямо Писанието, спрямо служението на Иисус Христос и нарушение на Законите на Творецът-Творение!

Но не само това, Църковните престъпни обичаи така са навлезли в ежедневието, че Човеците се чувстват длъжни непрекъснато да убиват, да колят и да ядат невинни чувстващи същества. Израстнали в Цивилизованото робство, всички ние, по един или друг начин, още от деца сме принудени да приемаме за даденост това зловещо поведение към Света, което след това навикваме да прилагаме цял живот малко по малко, всяка минута, всеки час и ден след ден, извършвайки „малки“ или големи насилнически актове срещу невинни чувстващи същества – било то Човеци или животни, като, разбира се, съзнателно се заблуждаваме, че тези на пръв поглед „малки и невинни насилия“ могат да останат без последствия и ненаказани. Това поведение представлява престъпна илюзия и ужасяващо невежество спрямо Третия Закон на Творецът-Творение: „Това, което излъчваш, е това, което получаваш!“ Всяка наша постъпка, без значение добра или зла, има неотменими последствия и задължително „ни се връща“ и то много по-често в това въплощение, отколкото в следващото.

 

 

Тема V-та:

Животновъдството – най-големият замърсител и опустошител в Света!

 

 

Свикнали с постоянното присъствие на екологични теми в новинарските емисии, вече не се изненадваме, когато Световните „природозащитни“ организации с милиардни бюджети, като: „Грийнпийс“, „Световния фонд за дивата природа“, „Морски пастир“, „Сиера клуб“, или Родните дружества с по-скромни фондове, като: „Независимо сдружение „Екогласност“ и Политически клуб „Екогласност“, „Сдружение за дива природа Балкани“, „Българско дружество за защита на птиците“, „Движение с екологична насоченост”, провеждат кампании за „опазване на околната среда“, „за устойчиво ползване на природните ресурси“, „за възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми“, усърдно рекламирайки собствените си напразни усилия да подобрят положението в Света наоколо.

Ако, обаче, някой си направи труда да проучи манифестите и уставите на подобни „природозащитници“, той никъде не ще открие и дума за „цивилизования“ начин на хранене на Човека и как той унищожава екосистемите! Никога и никъде подобна „природозащитна“ организация не би посмяла дори да спомене, а камо ли да оповести данни за разрушителните последици от месоядството, тъй като това би бил самоубийствен акт, по простата причина че, от една страна, би изгубила Обществена поддръжка, тъй като, съвсем естествено, както нейните шефове и членове, така и симпатизантите й в огромната си част са месоядци, а от друга – би се противопоставила на една от най-мощните в Света индустрии – месопреработвателната, изпълняваща плановете на кликата на Криптокрацията.

Въпреки че си дава сметка, че цивилизованите вече са станали твърде коравосърдечни, егоистични, инертни и незаинтересувани за критичното състояние на околната среда, която е така съсипана от „цивилизационните“ методи на замърсяване и свръхексплоатация, че пълното рухване на екосистемите е вече необратим процес, авторът все пак би направил опит да докаже с факти, че най-големият враг на Природата е цивилизованият месояден Човек! В случая е без значение, че повечето от посочените данни са от Американски учени, тъй като картината където и да е по Света не е по-оптимистична, като дори в много Държави-Корпорации е катастрофална, като единствената причина за това е, че животновъдството е най-големият замърсител и опустошител на сушата и водите в Света!

Животновъдството използва от 20 до 33% от цялата консумация на прясна вода в Света днес!

Докато, например, хидравличното разбиване (фракинг) в САЩ, въпреки че замърсява подпочвените води с над 600 силно токсични химикала, използва от 265 до 530 милиона тона вода годишно, то потреблението на вода от животновъдството варира от 130 до 260 милиарда тона годишно – от 500 до 1000 пъти повече!

В САЩ частните домове използват 5% от общото потребление на вода, а земеделието използва от 80 до 90%, като около 60% от тях отиват за отглеждането на фуражни култури за угояване на животни.

За производството на 1 килограм говеждо месо са необходими от 20 до 30 тона вода. За производството на 1 килограм яйца са необходими 4 тона вода, а за 1 килограм сирене – 7.5 тона вода! За производството на 1 литър мляко са необходими 8.3 тона вода!

Човечеството изпива 20 МИЛИОНА тона вода и изяжда 80 МИЛИОНА тона храна всеки ден. В целия Свят всеки ден, кравите изпиват 170 МИЛИОНА тона вода и изяждат 511 МИЛИОНА тона храна.

Животновъдна ферма с 2,500 млечни крави произвежда такова количество отпадък, каквото и град с население 411,000 Души.

В САЩ се произвежда 130 пъти повече животински отпадък в сравнение с битовия, като всяка минута животновъдството изхвърля по 3,157 тона екскременти, или 52,616 килограма всяка секунда. Месопреработвателната промишленост произвежда 1.4 МИЛИАРДА ТОНА  животински отпадък годишно, тоест, по 4.3 тона на Човек от населението.

80% от продаваните антибиотици в САЩ, както и в повечето цивилизовани Държави, се използват в животновъдството, като след това, през месото и млечните произведения се усвояват от телата на месоядците, а посредством животинските и Човешките фекалии преминават в подпочвените води, в реките, в сладководните басейни и в Световния океан, като отравят всички водни обитатели, като впоследствие, чрез водните обитатели и чрез животните, пиещи отровени и замърсени води, се завръщат отново в Човешкото тяло!

Днес, в Света се отглеждат култури, който могат да изхранят над 10 МИЛИАРДА ЧОВЕКА, но с 50% от зърното се угояват животни.

82% от гладуващите деца живеят в Държави от Третия Свят, в които се отглеждат фуражни култури за угояване на животните, а животните се изяждат от месоядците в богатите Държави. В САЩ, например, средният Американец изяжда 94 килограма месо годишно. Статистиката за България през изминалите 10 години показва, че консумацията на месо е нарастнала от 53 на 66 килограма на Човек годишно!

За угояването на всяка крава се използват от 8 до 20 декара земя.

Селските стопани ще добият от 15 до 26 пъти повече протеини от реколтата си, ако засадят растения за пряка консумация, вместо да отглеждат крави. Например, добивът на сухи соеви зърна от декар е 357 килограма. Съдържанието на протеини в изсушената соя е 360.32 грама на килограм, тоест, 128 килограма протеини от декар. Ако стопанинът отглежда крави, то добивът на говеждо е само 23 килограма от декар. Съдържанието на протеини в суровото говеждо месо е само 210 (190 в обработеното) грама на килограм, тоест, добивът на протеини от обработено говеждо месо за декар е 4 килограма и 370 грама.

Днес, вегетарианците и веганите по Света са около 1 МИЛИАРД и 680 МИЛИОНА Души, което е 22% от Човечеството, наброяващо 7.6 милиарда. Най-много вегетарианци и вегани има в Индия – 560 милиона Души, или 42% от 1.324 милиарда Индийци, в Китай – 70 милиона, в САЩ – 32 милиона, в Япония – 19 милиона, в Бразилия – 17 милиона, в Обединеното Кралство – 14 милиона, в Германия – 8 милиона и в Руската Федерация – 6 милиона.

Всяка година в Света се отглеждат 70 МИЛИАРДА селскостопански животни, като 53 МИЛИАРДА фермени животни се убиват за храна годишно, тоест, месоядците изяждат повече от 6 МИЛИОНА животни всеки час! Тази статистика, обаче, НЕ включва животните отглеждани и убивани в личните стопанства, както и лова и бракониерството, съставляващи 30% от добива на месо! Отчитайки това, можем да изчислим, че годишно 5 МИЛИАРДА и 920 МИЛИОНА месоядни Човека убиват и изяждат 75 МИЛИАРДА И 700 МИЛИОНА чувстващи същества, тоест, годишно всеки месоядец изяжда 12-13 чувстващи същества, без никакви угризения на съвестта и без знанието, че това престъпно деяние ще се отрази както на физикалното му тяло, така и на вечния комплекс Дух-Душа!

У нас, въпреки че вегетарианството е познато отдавна и е било популярно по времето на Учителя Беинса Дуно, то днес се практикува от малцина, а веганството е познато съвсем отскоро и е гледано от Обществото с открито презрение и неприязън. Няма никаква статистика за броя на вегетарианците и веганите в България и това е в пряка връзка както с Мафиотската структура на международната търговия с месо, така и с Родното преди години силно развито животновъдство, месодобивна и месопреработваща промишленост, генериращи огромни печалби за милиардерите. Няма да сме далеч от истината, ако предположим, че от 1 до 1.5% от Българите са вегетарианци или вегани, което съответства на процентното съотношение в Чехия, Франция, Португалия или Испания, чиито народи имат сходни хранителни навици с нашите. Това означава, че от 72,000 до 106,000 Българи са вегетарианци или вегани – съвсем не малък брой!

В България, с население под 6,950,000 Души, ежегодно се избиват около 2 МИЛИОНА и 500 ХИЛЯДИ висши бозайници и над 13 МИЛИОНА птици, но, както писахме по-горе, тези данни НЕ включват личните стопанства, лова и бракониерството, които у нас съставляват около 50% от добива на месо. Следователно, минимум 30 МИЛИОНА животни ежегодно се убиват и изяждат от Българите месоядци!

Нужната обработваема земя, за да изхрани за 1 година Човек, ако е:

  • веган е 0.7 декара;
  • вегетарианец е 2 декара;
  • месоядец е 12 декара!

Обработваема Земя с площ 6 декара може да произведе 16 тона растителна храна, но само 170 килограма говеждо месо.

Човекът, следващ веганска диета, използва 11 пъти по-малко нефтени продукти, 13 пъти по-малко вода и 18 пъти по-малко обработваема площ от месоядеца!

Всеки ден, веганът спестява 4.2 тона вода и 20 килограма зърнени храни, като в същото време спасява 30 квадратни метра гора и живота на живо същество!

Около 1/3 от сушата на Земята се превръща в пустиня, като животновъдството е водещата причина.

Животновъдството е водещата причина за изчезването на видовете, за океанските мъртви зони, за замърсяването на водите и за унищожаването на местообитанията на видовете.

Процесите в животновъдството са създали повече от 500 наситени с азот мъртви зони в Световния океан.

3/4 от Световните риболовни райони са свръхексплоатирани или вече напълно изчерпани, а предвижданията са, че до 30 години соленоводната риба почти ще изчезне.

Ежегодният полезен океански улов е от 90 до 100 МИЛИОНА тона, като от общото уловено количество около 30 МИЛИОНА тона се изхвърлят. Производството на риба от аквакултури достига 75 МИЛИОНА тона годишно.

2 ТРИЛИОНА и 700 МИЛИАРДА живи същества се изваждат годишно от океаните, като на всеки килограм риба неволно се улавят и убиват до 5 килограма нежелани морски видове. В тази статистика, разбира се, НЕ влизат частния улов, бракониерството и добива от аквакултури, съставляващи 50% от общото количество риба, което означава, че над ПЕТ ТРИЛИОНА водни обитатели се унищожават от месоядците годишно.

Риболовните кораби всяка година убиват по 650,000 китове, делфини и тюлени, а в риболовните мрежи досега са загинали между 40 и 50 милиона акули.

Годишно, в България уловът на риба възлиза на 10,000 тона, производството от аквакултури и стопанства е 13,000 тона, а вносът е 35,000 тона. Следователно, годишно, по официална статистика, родните месоядци унищожават 58 МИЛИОНА килограма водни обитатели, тоест, по 8 килограма на Човек, но всъщност количеството е двойно, поради нерегистриран внос, частен улов и продажби и бракониерство!

Животновъдството е отговорно за престъпното унищожаване на 91% от дъждовните гори по поречието на Амазонка, където ежедневно изчезват по 137 растителни и животински вида, като всяка секунда се изсичат от 4 до 8 декара – едно футболно игрище, за да се засадят фуражни култури за угояване на селскостопански животни, които да станат на пържоли и хамбургери.

Досега, 55,000,000 хектара Амазонска джунгла е била изсечена за нуждите на животновъдството, а 10,800,000 хектара са изсекли корпорациите за производство на палмово масло.

През последните 20 години 1100 активисти, противопоставящи се на безчинствата на Криптокрацията в Бразилската джунгла, са били убити. Най-зверски бе убита и природозащитничката сестра Дороти Стенг.

Нека да повторим, заради чревеугодничеството на месоядните Човеци, годишно в Света се убиват и изяждат 75 МИЛИАРДА и 700 МИЛИОНА сухоземни животни и 5 ТРИЛИОНА водни обитатели!

 

 

Тема VІ-та:

Месоядството съсипва Човешкото здраве и вреди на Икономиката

 

 

Преди пет години, Калифорнийският адвокат Дейвид Робинсън Саймън публикува книгата Месономика (Meatonomics), основана върху изследователската работа на селскостопански икономисти от Държавния Университет в Оклахома, в която за първи път се оповести, че годишните екстернализирани разходи[3] от животновъдството, само в САЩ,  достигат $414 МИЛИАРДА, като те включват разходи за здравеопазване, за опазване на околната среда и за хуманно отношение към животните.

Според анализа на Дейвид Саймън, ако тези разходи се включат в цената, то животинските продукти биха стрували почти три пъти повече и потреблението би спаднало многократно. Саймън пише, че оценката му е твърде консервативна, тъй като е ограничена само до публикуваните изследвания, като непременно са пропуснати разходи, неспоменати в научната и в икономическата литература. Например, статистиката в Здравеопазването приписва само част от сърдечно-съдовите заболявания на месоядството, въпреки че е известно, че нискомаслената веганска диета ще обърне хода на болестта в благоприятна посока при всеки болен. В изследването си, Саймън определя този разход на $314 милиарда годишно.

България е на първо място в Европа по смъртност от сърдечно-съдови заболявания, като са причина за 64% от смъртността… Основна причина за сърдечно-съдовите болести е диабетът… Два пъти и половина по-често са сърдечно-съдовите заболявания при диабетиците, срещу два пъти и половина по-малка честота на сърдечно-съдови заболявания при недиабетиците.“БНР

„…всеки два от три смъртни случая в България на днешния ден и в обозримото бъдеще ще бъдат заради сърдечно-съдово заболяване като миокарден инфаркт, исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт, сърдечна недостатъчност. Това е най-социално значимата група болестти у нас, защото причинява смъртта на над 70 хиляди Души годишно от общо малко над 100 хиляди починали Българи през годината.“ – в-к Дневник.

 

Месоядството---най-голямата-опасност-за-Човешкото-здраве---Плоската-Земя---СТАМАТ
Месоядството—най-голямата-опасност-за-Човешкото-здраве—Плоската-Земя—СТАМАТ

 

Общоизвестен, макар и старателно потулван от Бялата Мафия факт е, че сърдечно-съдовите заболявания и диабетът се дължат на месоядната диета и се повлияват положително до пълно излекуване от макро-биотичната веганска диета – нека месоядците се замислят дълбоко върху тази Истина!

Анализът на Дейвид Саймън по отношение на околната среда оценява загубите в стойността на имотите, поради унищожаването на околната среда от животновъдните индустриални ферми, но, разбира се, разрушаването на местната общност и съсипването на Човешките съдби са далеч по-значими посегателства от стойността на въглеродните компенсации. Според Саймън загубите годишно надхвърлят $37.2 милиарда, но това е твърде ниско предвид неоценимостта на качеството на жизнената среда за Човека.

Количественото определяне на жестокостта, прилагана в Месодобивната индустрия, обсъжда само някои злоупотреби, като например угояването на прасетата и пилетата в малки кафези, в които не могат да си опънат крайниците и откъдето никога не излизат навън. В изследването екстернализираните разходи по това перо се определят на $20.7 милиарда, въпреки че тези щети са неизчислими, тъй като са от нравствено и Духовно естество.

В изследването се посочват $38.4 милиарда субсидии за животновъдството, ежегодно отделяни от Американския бюджет, за да бъде продаваем техния кървав продукт. За пример се дава средната продажна цена на крава в Северните централни щати от $245, докато разходите по нейното угояване са $498, като разликата от $253 се поема от данъкоплатците, независимо дали те са месоядци или вегани, та по такъв начин веганите без знанието и съгласието им са задължавани да поемат разходите за чревеугодничеството на ядящите месо.

У нас е много трудно да се установи точно колко стотици милиони и милиарди изтичат от джобовете на данъкоплатците, за да се субсидират родните кланици за чувстващи същества, но, по публикации в ПРЕСАТА, те не са по-малко от:

Общо 230 МИЛИОНА лева ще получат фермерите до декември. Близо 1.5 МИЛИАРДА лева директни субсидии се очаква да бъдат изплатени в началото на 2017 година.“ – в-к „Капитал“ от 25-ти Октомври 2016 година.

Следователно, веганите-данъкоплатци в България, както и навсякъде по Света, без да са съгласни или да са одобрили това, са задължени да изплащат огромни суми, за да бъдат ежедневно избивани безпричинно и несправедливо, но престъпно МИЛИОНИ чувстващи същества!

Разбира се, жестокостта както към чувстващите същества, нарочно отглеждани и убивани, за да се задоволят капризите на месоядците, унищожаването на горите и джунглите, за да се засява фураж за животновъдството, замърсяването на подпочвените води, сладководните басейни и Световния океан с животински фекалии, съдържащи неразградими и натрупващи се с десетилетия отровни вещества и антибиотици, разбиването на столетно установения начин на живот в малките общности и селища, заради крупните животновъдни предприятия, по никакъв начин не могат да добият паричен израз, тъй като са нравствени престъпления, а вредата, която хранещите се с месо причиняват на самите себе си и на околните, е деяние с Трансцендентални последствия, от които те няма как да се измъкнат.

 

 

Тема VІІ-ма:

Духовното престъпление на месоядците

 

*

„Винаги е много по-лесна задача да образоваш необразованите хора, отколкото да превъзпитаваш погрешно образованите.“

Хърбърт М. Шелтън (1895-1985) бил Американски натуропат, писател („Основи на природолечението“), пацифист, вегетарианец и поддръжник на алтернативната медицина, суровоядството и гладолечението. Върхушката многократно арестувала и вкарвала в затвор Шелтън, заради антивоенни речи и практикуване на алтернативна медицина.

*

 

Цивилизованите още от бебешка възраст са подлъгвани да ядат животинска плът, като на подрастващите умове е втълпявано, че тази мъртва, разлагаща се и отровно-канцерогенна биологична маса има безценни оздравителни и животворящи свойства, които не бива да бъдат подлагани под съмнение, и трябва на всяка цена да бъде поглъщана. В изследването си „Месото – желаната отрова в менюто на „цивилизования” Човек“, авторът подробно разясни вредата, която консумацията на месо нанася върху физикалното тяло и върху Душата, но вековно насажданата пропагандна лъжа за мнимите ползи от практикуването на безпросветното  месоядство не би могла да бъде преборена с няколко десетки страници. По време на беседите с Читатели, авторът откри, че поистина трудно за разбиране се оказва по какъв начин изяждането на чувстващо същество от Човек влияе върху Фините тела, или Аурата, и върху комплекса Дух-Душа.

 

Човешката-уста-не-е-устата-на-месояден-бозайник---Плоската-Земя---СТАМАТ---web
Човешката-уста-не-е-устата-на-месояден-бозайник—Плоската-Земя—СТАМАТ—web

 

Авторът се надява, че сред Читателите има такива, които са в близка връзка с любимо същество – висш бозайник, или както унизително материалистите казват „домашен любимец“. Всеки, който наистина е допуснал близо до Сърцето си куче или котка, а живеещият на село – зайче, агънце, козле, теле или друга животинка, би трябвало да знае, че тази връзка е разрушима единствено от смъртта, а горестта и мъката по загубата на приятеля са несравними. Близките ни животни изискват от нас не само грижи по прехраната и чистотата, но и същинско разбиране на нуждите и желанията им и задоволяване на прищевките им. Общият живот и битуване под един покрив: от искането и даването на храна, почистването и къпането, галенето и милувките, играта и преструвките, до претенциите и капризите, така изпълват, обогатяват и възрадват както Човека, така и животното, че довеждат до изключително здрава и сърдечна доживотна взаимоизгодна свързаност. В нашите очи животното се превръща в малко дете, което има нужда да бъде нахранено, чисто и доволно и с което може и трябва да се забавляваме и играем, а за животното Човекът се превръща във ВСЕСИЛЕН ЗАКРИЛНИК, на когото може и трябва винаги да се разчита и в чиито ръце то предоставя благоденствието и живота си, тъй като животните не познават безсъвестната лъжа и користната измама.

Всеки бозайник има собствен характер и натюрел и изявява себе си по осъзнат начин, но тази Истина е много трудна за разбиране от Атеистите-Материалисти и от Институциалната религия, които невежо и налудно не само отказват да признаят правото им на живот, но отричат способността им за себеосъзнаване, тоест твърдо заявяват, че те „нямат Душа“! Ето, това е и най-голямото престъпление на Цивилизацията, която, основавайки се на изцяло погрешното и лъжовно Атеистично-Материалистическо схващане, че животните са безчувствени и неосъзнаващи себе си и Света наоколо, е изградила един от основните отрасли от Световната икономика, наречен животновъдство.

Световната животновъдна мрежа заема около 30% от свободната от лед Земна суша и представлява актив с баснословната стойност от над $1,400,000,000,000 (1 трилион и 400 милиарда), а в сектора са заети над един милиард и триста милиона Човека, като пряко подпомага още 600 милиона дребни фермери от така наречения Трети Свят. Илюминатските династии умело са оплели мрежите си около врата на целокупното Човечество, изграждайки Концентрационни лагери за изтезание и масово изтребление на животни, шизофренично наричани „животновъдни стопанства“, или по някакъв друг двусмислен начин, и налага на обикновения Човек, посредством умствения контрол на индоктринационните масмултимедии, да стане месоядец, да обучи в това жестоко нечовешко безумие своите деца, за да участват всички заедно в отнемането на ТРИЛИОНИ ЖИВОТА ГОДИШНО!

Ако някой Човек, въоръжен с нож и брадвичка, заведе сина си в погребално бюро, за да разфасоват заедно пресен Човешки труп, или пък убият Човек, а след това двамата го опекат, ядат, започнат да се хвалят с деянието си, канят близки и съседи и снимат селфита пред тавата с печен Човешки бут, тези Сатанисти и безподобни злодеи начаса ще бъдат издирени, задържани и сурово наказани с цялата строгост на Закона от Силовия апарат. Това, разбира се, ще бъде подкрепено от Обществеността, тъй като са посегнали върху една от основните забрани в нашия Свят – човекоядството!

От друга страна, на „най-светите Християнски празници“ Институциалната религия изисква от верующите, или по-скоро от онези, които наричат себе си такива, като това се смята и за техен най-висш дълг, „да принесат в жертва на Боговете“, или по-скоро да се натъпчат до пръсване, най-миловидните и най-беззащитните бозайници – агънца, теленца, зайчета или прасенца! По време на така наречените Църковни празници, селфитата, заснети от „празнуващи“ седнали пред маси претъпкани с печена плът на безсмислено и жестоко убити невинни чувстващи създания, печелят хиляди харесвания по най-успешното Активно мероприятие на ЦРУ, наречено Фейсбук. Естествено, на никой цивилизован и през ум не му минава, че това изтребително заколение на чувстващи същества – висши бозайници, всяко от които има емоции, чувства, собствен характер и индивидуалност, тоест има Душа, задължително ще има вредни последствия за него! Тъкмо напротив, цивилизованите смятат себе си за толкова по-висши от останалите чувстващи същества, споделящи заедно с нас Плоската Земя, защитена от Небесната Твърд и създадена от Творецът-Творение, че са самовъздигнали като свое „най-свято“ задължение да ловуват, отглеждат и изколват колкото се може повече и все повече, ТРИЛИОНИ и ТРИЛИОНИ, невинни и беззащитни чувстващи същества, оправдавайки това най-мерзко чревеугодническо злодеяние с евфемизма „изхранване“!

Официалната позиция на Институциалната Църква е, че „животинското тяло не носи Душа“, което, естествено, ако не е най-добре планираната и инсценирана жестока заблуда и най-наглата от всички лъжи на „светите отци“, то тогава представлява най-високия върх на безобразното невежество! Нека си припомним, че по време на Конкистата Църквата благослови избиването на ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ Ацтеки, Маи и Инки, заявявайки, че „Човеците от червената раса не носят Души“! Нека също си припомним ДЕСЕТКИТЕ МИЛИОНИ избити или откарани в робство Африкански негри, за които Църквата също твърдеше, че „не носят Души“!

 

Християнските-жертвоприношения---реки-от-кръв-в-служение-на-Нисшия-Астрал---Плоската-Земя---СТАМАТ
Християнските-жертвоприношения—реки-от-кръв-в-служение-на-Нисшия-Астрал—Плоската-Земя—СТАМАТ

 

Мъдрите, разбира се, знаят, че физикалното тяло на всяко живо същество се явява краен резултат от Трансценденталния сътворителен процес, при който Творецът-Творение излъчва пакети Съзнание, създавайки Фините тела на всички живи същества, които впоследствие, понижавайки вибрационната си честота, се въплотяват, или иначе казано манифестират веществена биологична телесност. В този смисъл, официалната Църковна позиция, че определени живи същества „имат Душа“, а други „нямат Душа“, освен че представлява Атеистично-Материалистическа измама, също е и безсъвестна лъжа и Сатанинско невежество! Онзи, който философствайки заявява, че Душата е нещо подобно на дреха, която се носи от едни богоизбрани живи същества, а други жертвени живи същества не я „носят“, е най-свирепият богоборец и Сатанист-измамник и той никога не ще добие Истинско Знание!

Илюминатските династии през хилядолетията са избрали в началото Институциалните религии, а след това и Атеистично-Материалистката наука – незаконното отроче на Църквата, за да мамят злонамерено Човечеството, че едни живи същества, като цветнокожите раси и животните, могат и трябва да бъдат жертвани, тъй като „не носят Душа“, а други живи същества, като бялата раса и Господарските династии „носят Душа“ и трябва да им се слугува!

Когато авторът бе дете и „ходеше на село при дядо“, който бе овчар, той редовно го водеше на кошарите. Тогава, любимото забавление на авторът бе да си играе и гушка малките агънца, които заедно с козлетата, телетата и зайчетата са сред най-миловидните, обичливи и напълно беззащитни бозайници. Това е и причината именно те да бъдат избрани от Криптокрацията за жертвени животни, тъй като, посредством жестокото, безсъвестно и безпричинно тяхно заколение, Човеците още от млада възраст биват обучавани на противоестествено дистанциране и отчуждение от иначе природно присъщите им съчувствие, съпричастие, милосърдие и обич към всички живи същества.

В Древните манускрипти се дават сведения за отровата, която животните и Човеците, поради стреса и страха по време на подготовката на убийството и освирепяването, и агонията при самото умъртвяване, синтезират в жлезите с вътрешна секреция и която се разпространява, посредством кръвта, до всички клетки на тялото – известна ни като емперил, или империл. Когато ядем чувстващи същества, емперилът се акумулира в тялото ни и има разрушителен ефект върху нервната система, като довежда до сериозни психични и психологични отклонения.

Неотменна последица от престъпните масови заколения и месоядството е натрупването на страх от всичко и най-вече от бъдещето, тъй като у месоядеца се загнездва основателното съмнение, че и той ще бъде пожертван и убит от по-силните нему. Страхът, естествено, поражда неприязън, презрение, омраза и агресия към всички околни непознати и различни от нас по раса, етнос, вероизповедание и мироглед Човешки същества, като става неразбиваем фундамент за укрепването и пребъдването на Новия Световен Ред, вече съвсем не „нов“, който от своя страна, посредством Масонския си слугинаж, владеещ масмултимедиите, проповядва отчуждение, насилие, страх и омраза навсякъде и към всички различни.

Както хамстерът доживот уловен в клетката на своето колело непрекъснато я върти, така и омагьосващото зловещо месоядство прави от обикновения Човек затворник, който, за да задоволи непрекъснато насажданите от всеки мултимедиен канал чревеугоднически прищевки и за да утоли настървението, предизвикано от приемането на емперил при предишното ядене на тяло на живо същество, става съзнателен съучастник в най-кървавото престъпление на днешния ден – безогледното месоядство, обучавайки на драго сърце и децата си да бъдат настървени ядачи на живи същества, като настървението еднопосочно води до незачитане на правото на живот на всеки различен от тях! За съжаление, всички изброени по-горе психически и психологически увреждания представят само едната страна на медала, като другата страна е още по-страшна и пред нея те бледнеят – пред вредата, която месоядците сами причиняват на Вечното си същество – неродената и безсмъртна Джива.

Когато Човек изяжда чувстващо същество – висш бозайник или птица, той приема във физикалното си тяло разлагаща се отровно-канцерогенна клетъчна маса, но освен нея, тъй като физикалността е неделима от Фината телесност, той приема и чувствата, емоциите, нагласите, части от самата индивидуалност и психическата нагласа и сила на изяденото създание. Всички Мъдреци, включително и Учителя Беинса Дуно, винаги са обяснявали, че „каквото ядеш в това се превръщаш! Този, който яде свинско, усвоява навиците на прасетата и става подобен на тях в своя живот – немарлив, разхайтен, мръсен и злоблив. Онзи, който яде говеждо, усвоява заедно с плътта и навиците и привичките на говедата и в живота си става послушен и глупав, ядящите кокошки и птици стават страхливи и така нататък, и така нататък.  

В древността, в Мезоамерика и в Африка не рядко се е случвало най-страховитите войни, в дирене на все повече сила, да убиват и веднага да изяждат враговете си, за да придобият тяхната мощ и качества! В многочасовото си интервю за Дейвид Айк, Зулуският сануси (ясновидец и лечител – сангома) Кредо Мутва описва древни методи за изяждане на велики войни и заявява, че сам той, за да придобие нови магически сили и гадателски умения, е участвал в изяждането на така наречено „извънземно същество“, което най-вероятно е бил Човек от скритите древни и мъдри раси.

В наши дни, Човешките жертвоприношения съвсем не са забравени, а се ширят с буйна мощ. По свидетелства на жертви на метода за умствен контрол MK-ULTRA, които се подкрепят от Кредо Мутва и от бившия началник на отдел във ФБР Тед Гъндърсън (възбудил разследване срещу висши представители на Американската Президентска администрация за участие в Сатанистки оргии с деца), най-висшата каста на Илюминатската клика практикува Сатанизъм, Човешки жертвоприношения и кръвопийство. Свидетелите разказват, че когато най-висшата каста на свръхбогатия Илюминатски елит извършва Човешко жертвоприношение, жертвата за предпочитане е млада девица, или малко момче, държана продължително време на тъмно, с вързани очи, завързана с въже и малтретирана, за да се повиши отделянето на емперил, който след убийството се употребява направо от кръвта й. Емперилът, според сведенията, е стотици пъти по-потентен от най-силните познати наркотици и затова е станал избраната дрога за най-висшите Криптократи.

Наистина само шепа Човеци знаят колко МИЛИОНА са безследно изчезналите деца всяка година по Света и особено в Третия Свят! Според само един от стотиците такива сайтове, а именно Международен Център за безследно изчезнали и експлоатирани деца (globalmissingkids.org), статистика за тези деца се води само в няколко Държави. Данните сочат, че годишно безследно изчезват: в Австралия – 20,000 деца, в Канада – 45,288 деца, в Германия – 100,000 деца, в Индия – 96,000 деца, в Ямайка – 1984 деца, в Руската Федерация – 45,000 деца, в Испания – 20,000 деца, в Обединеното Кралство – 112,853 деца, и в САЩ – 460,000 деца, които, обаче, според Годишния доклад на ФБР за 2016 година са намалени до 88,040. В този сайт се казва също, че 20% от отвличанията завършват със смърт. Друг сайт Безследно изчезнали деца Европа съобщава, че: „В ЕС всяка година 250,000 деца са докладвани за безследно изчезнали, тоест, по едно дете всеки 2 минути“. За броя на безследно изчезналите деца в Държавите от Третия Свят не се води статистика. Вярно е, че около 80% от децата биват отвличани от близки и познати или от някой от разведените родители и впоследствие биват намирани, или са отвличани за насилствено осиновяване, или пък в трудово робство, но въпреки това броят на онези 20% отвлечени и никога ненамерени деца е умопомрачителен! Както казва цитираният по-горе сайт: Дори едно изчезнало дете е твърде много!

Обикновеният Човек, тъй като не разполага с несметните богатства на Илюминатската клика, за да си купува редовно жертвени деца от богатите Държави или от Третия Свят, разбира се, не е Сатанист и не пие прясна кръв от девици, но той пък, от своя страна, участва с малки суми, но редовно в Световното изтребление на ТРИЛИОНИ и ТРИЛИОНИ ЧУВСТВАЩИ СЪЩЕСТВА! Авторът трябва да заяви с огромно съжаление, че всред Човеците, които познава, почти не се намира такъв, който да има правилното разбиране за вредата от яденето на чувстващи същества! Затова се налага още веднъж и максимално конкретно да изкажем Истината:

Когато Човек ежедневно яде плът от чувстващи същества, освен че нанася огромна вреда на Етерното си тяло, чрез обвързването му с емоционалната нагласа на грабителя и убиеца и с несекващото желание за чревеугодническо задоволяване за сметка на отнемането на живота на невинно чувстващо създание, също така свързва Астралното си тяло с излъчването на Нисшия Астрал, което в никакъв случай не би му позволило да повиши вибрационния отпечатък на Аурата си и да напредва Духовно, като в същото време заключва Четвъртото Фино тяло – Манас, Психиката, в неразбиваемия затвор на страха, насилието и жестокостта, и по такъв начин прекъсва и иначе съвсем слабата си свързаност с Петото Фино тяло – Атмическото (Душата), и с комплекса Дух-Душа, което разрушава връзката му с Творецът-Творение!

С други думи, нито един Човек, който пряко участва или съдейства за отнемането на живота на чувстващо същество, не би могъл по никакъв начин и с никакви средства да добие Духовно и Трансцендентално Знание, поради съвсем логичната причина, че е прекъснал връзката си с Творецът-Творение – Първоизточникът на цялото Знание, престъпвайки Закона Му „Маахимсйаат сарва-бхуутаани“, тоест „Никога не навреждай на живо същество! Казаното по-горе може да се използва като своеобразен лакмус-тест, когато Читателят иска да определи Истинността на някого, който се представя за Духовно извисен, като в същото време яде плът на чувстващи същества – изводът се налага от само себе си.

Но от друга страна, когато след години пречистване от отровите на насилието и убийствата (три години за пречистване на физикалното тяло от веществените отрови и тридесет години за изчистване на Фината телесност), Човек започне да заздравява връзката си с Творецът-Творение, той ще започне да се наслаждава на крепко здраве, несекващо щастие, Истинно Просветление и вечна Мъдрост, преминаваща и след смъртта му в Трансценденталния Свят! И, ако все повече Човеци дръзнат да вземат в свои ръце живота си и да освободят от робство ума и Сърцето си, то поистина Раят ще слезе на Земята!

През последните години, авторът започна да разпространява веганството пред всеки, с когото се среща, защото е уверен и от собствен опит, и от наблюдения върху околните, че, първо, това е единственият правилен начин на хранене, който укрепва и оздравява физикалното тяло и дори, с малки изключения, би го напълно изцелил, ако съществува някакъв здравословен проблем, и, второ, тъй като веганизмът е неразделен от висшата добродетел Ахимса – отказването от прилагане на насилие чрез думите, делата и помислите, така че без него по никакъв начин не може да се постигне Духовно израстване. Напоследък, обаче, поради огромното разпространение на веганството всред цивилизованите, което започна да стряска Мениджърите на Пирамидата на Световния Контрол, все по-често взеха да се чуват гласове, със сигурност добре платени, които, уж от прекалена загриженост за здравето на Веганите, настояват те да „размислят“ и да започнат да ядат мъртва плът, същевременно заплашвайки месоядците, че, ако не продължат да убиват и ядат животни, ще се разболеят от нелечими болести!

 

Веганите-са-най-здравите-и-силни-Човеци---Плоската-Земя---СТАМАТ
Веганите-са-най-здравите-и-силни-Човеци—Плоската-Земя—СТАМАТ

 

Отгоре на всичкото, тези агентурни гласове, изпадайки в очебийно противоречие, се опитват да излъжат лековерните, че веганството е проповядвано от глашатаите на Дневен ред 21-ви век[4], за да разрушат здравето на Народите! Да, това наистина е логично! Всъщност, всеки знае, че най-отровната трапеза би била следната: салати от домати, краставици, лук, марули, авокадо, зеле, моркови, маслини, гъби, царевица, боб, нахут, магданоз, семена и така нататък, както и сокове от ябълки, портокали, череши, круши, грозде, пъпеши и дини, за разлика от ободряващата вакханалия с изобилие от мъртва разлагаща се плът на чувстващи същества, която е твърде драгоценна и полезна за Човешкото здраве, нали??!!

 

*

 

И накрая, авторът би споделил едно друго наблюдение, по отношение приемането на Истината изложена в Книга Първа. Само малцина от Читателите, които години наред бяха изследвали и натрупвали знания за истинските неявни, но скрити и потайни методи, както и за Психологическите средства, посредством които Криптокрацията властва, те, и само те, имаха бърз напредък и Светът им се изясняваше от само себе си. Онези от Читателите, които за първи път предоставяха на сетивата си Правдата за непосредствената ни Вселена, или направо я отхвърляха, или по всевъзможни начини със зъби и с нокти се опитваха да защитят лъжата и измамата, в която живеят! Въпреки че авторът даваше книгата почти изключително само на Човеци надхвърлили четиридесетте години, тъй като от тази възраст нататък посятото Езотерично знание е в състояние да покълне и да даде плод в Душата, само тези, които имаха предварителна окултна подготовка, представляваха благодатна среда за разцъфтяване на Знанието.

Сякаш, това е най-удачното място, на което авторът трябва да разкаже за своето собствено Духовно израстване.

 

МИР и ЛЮБОВ!

 

1-ви Юли 2019 година


[1] Когнитивният дисонанс е придобиване или насилствено насаждане на психологически конфликт, в резултат на едновременното принудително поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, имащ за цел умъртвяването на логичното мислене, критичното изследване и свободата на концепциите, като накрая поробва изцяло Човешкото същество.

[2] Склонността за потвърждение e една от Когнитивните грешки, описани в поведенческата Социална психология, при която Човеците, обикновено автоматично и несъзнателно, подбират и дават предимство на информация, потвърждаваща техните предварително строго определени вярвания, концепции или хипотези, независимо от това дали тези данни са верни или не, за да подсилват и затвърждават мнението за себе си като за адекватни спрямо нормите, подчиняващи се и правилно действащи в Социума аутоматони.

[3] Екстернализиран разход е Социално-икономически термин, описващ начина, по който даден бизнес максимизира печалбите си, като се освобождава от непреките разходи и налага неблагоприятни влияния върху трети страни. С други думи, това е разход, засягащ страни, които са явяват „външни“ спрямо производителя и потребителя на замърсяващия продукт, и, в този смисъл, не са избрали да понесат стойността на тези ефекти. Екстернализираният разход се нарича още и „отрицателен външен ефект“.

Отрицателният външен ефект, срещан още и като „външен разход“ или „външен фактор за увеличение на разходите“, се явява последица от икономическа дейност, която налага негативни ефекти върху несвързана трета страна. Той може да възникне или по време на производството, или при потреблението на стока или услуга. Замърсяването на водите, въздуха и почвите при изхвърлянето на отпадъци довежда до появата на отрицателни външни ефекти. Икономическите субекти, които пораждат зависимости, довеждат до загуба на благосъстояние или причиняват вреди без компенсация за понасящите ги, създават екстернализиран разход върху данъкоплатците!

[4]Дневен ред 21-ви век“ се нарича един от плановете на Илюминатите за Социално инжениране, който ще наложи цетрализиран контрол върху Народите, под прикритието на Енвайрънментализма, посредством унищожаването на дребната частна собственост, ограничаване на използването на енергийните източници, намаляване на хранителните доставки, влошаване качеството на храните, чрез използването на ГМО, прилагане на Евгениката, целенасоченото драстично намаляване на броя на Човечеството до 500 милиона, нарочното пренаселване на Мегаполисите, където Човеците са държани под постоянен тотален контрол, като всичко това се осъществява в изпълнение на вековния план за Нов Световен ред, тоест управление на Единното Световно Комунистическо Правителство.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *