ПЛОСКАТА ЗЕМЯ
THE FLAT EARTH

УТОЧНЕНИЕ :

ПОРАДИ ЖЕСТОКАТА ЦЕНЗУРА, НАЛОЖЕНА ОТ ИЛЮМИНАТСКАТА КЛИКА ОТ НАЧАЛОТО НА 2020, ВСЕ ПОВЕЧЕ САЙТОВЕ И СТРАНИЦИ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО СА ЗАБРАНЯВАНИ ИЛИ ИЗТРИВАНИ И ТОВА Е ПРИЧИНАТА ВСЕ ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЛИНКОВЕТЕ В НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ ДА НЕ РАБОТЯТ !!!

YouTube, Vimeo И ОСТАНАЛИТЕ РЕАКЦИОННИ ПЛАТФОРМИ НАЛОЖИХА ПЪЛНА ЗАБРАНА ДА ПУБЛИКУВАМ ЛИНКОВЕ КЪМ ТЯХ В ТОЗИ УЕБСАЙТ И ИЗТРИХА ВСИЧКИ ВЕЧЕ ПУБЛИКУВАНИ ЛИНКОВЕ !!!

КОЙ Е АВТОРЪТ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ / WHO IS THE AUTHOR OF THIS WEBSITE

Стамен Георгиев СТАМАТ е първият Български Трансцендентален Зететичен изследовател. Уебсайтът ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH доказва Мистериите на Масонския Заговор и разобличава войнстващата Илюминатска клика. Зететичните проучвания разкриват пред Човечеството Истината за Плоската Земя, защитавана от Небесната Твърд, създадени от Творецът-Творение.


Stamen Georgiev STAMAT is the first Bulgarian Transcendental Zetetic Researcher. The website ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH proves the Mysteries of the Masonic Conspiracy, exposing the militant Illuminati Cabal. The Zetetic research unveils to Humanity the Truth about the Flat Earth, protected by the Heavenly Firmament established by the Creator-Creation.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНИЯТ ЗЕТЕТИЧЕН ПОРТАЛ / WHAT IS THE TRANSCENDENTAL ZETETIC PORTAL

Уважаеми Посетителю на Трансценденталния Зететичен портал на СТАМАТ,

Авторът най-любезно Ви приканва да оставите битовите си неудобства, семейните си тревоги, трудовите си тегоби и политическите си недоволства на прага на Зететичното Интернет владение ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH. Тук няма да получите лесноизпълними напътствия за справяне с нито едно от тях. В това владение, също така, няма да намерите и указания за външен източник, авторитет или институция, които биха Ви ръководили и помогнали във Вашия живот. Тук, няма да откриете нито потвърждение на надеждите си, нито отърваване от съмненията и страховете си, свързани с Общественото статукво.

Трансценденталният Зететичен Портал ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH

Преминали през този Портал, Вие ще се озовете в Действителност, която само на пръв поглед изглежда толкова отдалечена от Вашето ежедневие, че много лесно и с лека ръка бихте могли да я отхвърлите. Но, авторът би Ви помолил да не го правите. Не се оставяйте Социалната рутина, предразсъдъците и ограничеността да стесняват Духовния Ви напредък.

Отделете време и се огледайте във владението, търсете и задълбавайте, проучвайте и осмисляйте, поставяйте под съмнение и проверявайте. И тогава, след като сте изучили топографията и съдържанието на владението, може би ще осъзнаете, че това е Нашата Земя! И тогава няма повече да са Ви нужни нито авторитети, нито ръководители, нито институции, които да обсебват Вашия живот. Защото ще сте разбрали, че  всичко необходимо, за да бъдете здрави, щастливи и мъдри сега, на този Свят, и завинаги, Вие носите вътре в Душата си!


Dear Visitor of STAMAT’s Transcendental Zetetic Portal,

The author most kindly invites you to abandon your household inconveniences, family concerns, labor burdens, and political dissatisfaction at the threshold of the Zetetic Internet domain. Here, you will not get easy-to-use guidance to deal with none of them. In this domain, you will also find no instructions to an external source, authority, or institution that would help you and direct your life. Here, you will find no confirmation of your hopes, nor the removal of your doubts and fears related to the social status quo.

The Transcendental Zetetic Portal ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH

Passing through the Portal, you will find yourself in a Reality, which at first glance only looks so distant from your everyday life, and that you would reject easily and with light hand. However, the author would ask you not to do that. Do not let the Social routine, the prejudices and the limitations to narrow your Spiritual progress.

Take some time and look around the domain, seek and deepen, explore and think, question and check. And then, having studied the topography and the contents of the domain, you may realize that it is Our Earth! And then you will no longer need any authorities, no leaders, no institutions that will embezzle your life. Because you will understand that everything you need to be healthy, happy, and wise now, in this world, and forever, you carry within your Soul!

Химн-за-Твореца-Творение

Химн за Твореца-Творение

За Истина в Пътуването си само Ти, Създателю!
За Светлина в тъмницата сияеш Ти, Създателю!
За Друм в невежеството се явяваш Ти, Създателю!
За Дом в пустинята пребъдваш Ти, Създателю!
За Опора в слабостта крепиш ни Ти, Създателю!
И Сила в нещастията ни вдъхваш Ти, Създателю!
За Чистота в безпътието разкриваш ни се Ти, Създателю!
За Крила закрила ни даваш Ти, Създателю!
За Мир мирувание завеща ни Ти, Създателю!
За Дар в дарувание ни спохождаш Ти, Създателю!
За Добро на добруване ни учиш Ти, Създателю!
За Благодат благословение ни отправяш Ти, Създателю!
И Пробудата в смъртта си само Ти, Създателю!

***

14.11.2021

Грешката, която цивилизованите задълбочават през целия си живот, е, че приемат за Истинска Действителност индоктринацията, имплантирана в Психичните им Фини  тела от Правителствата, Образователната система и масмултимедиите – един заместител на емпиричните наблюдения, Зететичните изследвания, Логическите разсъждения, както и на собствените им мисли и идеи! Именно индоктринацията на Световната властваща клика заставя цивилизованите да приемат идеята, че те имат Господари и че техните Господари трябва да определят границите на ЧОВЕШКАТА СВОБОДА!

 

Ние, Човеците – вечните Трансцендентални същества, наречени на санскрит Дживи, се превъплотяваме в биологичните си тела в този три-измерен Свят с НЕОТМЕНИМИ СВОБОДИ, които са еманирани от ТВОРЕЦА-ТВОРЕНИЕ! Тези СВОБОДИ не са ни „дадени“  от Масонските Правителства, следователно никой Масонски велможа, нито дори Правителството на Новия Световен Ред на Илюминатите, нямат никаква власт да ни ги отнемат!

СТАМАТ

A mistake, which civilized humans deepen throughout all their lives, is to accept as True Reality the indoctrination implanted in their Psychic Subtle Bodies by the Governments, the Education system, and the mass multimedia – a substitute for the empirical observations, the Zetetic research, the Logical reasoning and their own thoughts and ideas! It is the indoctrination of the World reigning clique, which forces the civilized humans to accept the idea that they have Masters and that their Masters must determine the bounderies of HUMAN FREEDOM!

 

We, Humans – the eternal Transcendental Beings, named in Sanskrit Jivi, reincarnate in our biological bodies in this three-dimensional World along with IRREVOCABLE FREEDOMS, which are emanated from the CREATOR-CREATION! These FREEDOMS have not been “given” to us by the Masonic Governments, therefore neither Masonic courtiers nor even Government of the New World Order of the Illuminati have the authority to take them away from us!

STAMAT

СХЕМАТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛОСКАТА ЗЕМЯ НА 35-МЕГАПИКСЕЛОВИ КОЛАЖИ !

АБОНАМЕНТ ЗА УСЛУГИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ / SUBSCRIPTION FOR SERVICES AND PURCHASE OF PRODUCTS

Уважаеми Посетителю на Трансценденталния Зететичен портал ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH,

Веднага, обаче, трябва да бъде високо заявено, че хилядолетната Световна мъдрост, събирана от автора в продължение на тридесет и шест години, както и  интелектуалният труд, който е необходим тази мъдрост да бъде последователно изложена в разбираем за съвременника вид изискват, освен Духовна, също така и материална подкрепа! Финансовата поддръжка е насъщно нужна, за да може авторът да продължи Зететичните си изследвания. Вашият абонамент ще означава не само най-висока Духовна и морална оценка за положения труд, но заедно с това ще подпомогне разпространението на непреходното и абсолютно безценно и Вечно Трансцендентално Знание, залегнало в основата на уебсайта Плоската Земя!

Абонаментът Вие можете да направите както чрез бутоните Sign Up, които ще Ви препратят към страницата МАГАЗИН, където ще намерите много подробно описание до какво съдържание Ви дава достъп съответния Абонамент, така и от бутоните на разплащателната платформа на ePay.bg по-долу. От МАГАЗИНА Вие можете да закупите единствените в България и в Света Уникални Книги на СТАМАТ висококачествено дигитално отпечатани на формат А4, с ламинирани корици, или пък да свалите “Книга Първа”, “Втора Зететична Книга” и „Книга Трета“ на PDF формат от сървъра на уебсайта!


Dear Visitor of the STAMAT’s Transcendental Zetetic Portal ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH,

However, it must be immediately stated, that the millennial World Wisdom, gathered by the author during thirty-six years, as well as the intellectual work necessary for that wisdom to be consistently exhibited in a way understandable to the contemporary, apart from the Spiritual, also need material support! The financial uphold is essential for the author to continue his Zetetic research. Not only will your subscription mean the highest Spiritual and moral appreciation for the author’s work, but in the same time it will help to disseminate the intransient and absolutely priceless and Eternal Transcendental Knowledge that underlies the Flat Earth website!

You can make your subscription either via the above Sign Up buttons, which will direct you to the SHOP page, where you will find a very detailed description of the allowed content of the particular subscription, as well as via the buttons of the ePay.bg payment platform. The SHOP page offers you the sui generis in Bulgaria and in the World Unique Books of STAMAT, high-quality digitally printed on A4 format with laminated covers. You can also download the PDF format of the First Book”, “Second Zetetic Book” and „Third Book“ from the option buttons in the SHOP page!

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
PRODUCTS AND SERVICES

Речникът на Освобождението

Пробуждащият се има нужда от разяснителни и помощни средства – ориентири в мрака на бездуховността, които да го насочват като фарове в трудния му път през океана от невежество, изливащ се по масмултимедиите.

Такива пътеводни светлини са понятията и фразите, съдържащи се в този Речник. 

МАГАЗИН

Уважаеми Посетителю на Трансценденталния Портал на Зететичния изследовател СТАМАТ,

В този Магазин Вие можете да закупите Уникалните Книги на СТАМАТ, които са ръчно изработени и нямат никакъв аналог в съвременното Българско многотиражно нискокачествено книгоиздаване.

4K и HD изображения и колажи

Повече от 80% от информацията и знанията си съвременникът черпи от аудио-визуалните масмултимедии. Затова Пробуждането на Човечеството трябва да започне от нагледното представяне на Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството.

Компютърните технологии, макар и замислени от Криптокрацията с цел да ни поробят напълно, могат да бъдат използвани за нашето Освобождение.

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Безплатен достъп
Регистрирай се сега!

Безплатно ниво, което Ви позволява да отворите страницата 4K и HD изображения, където ще намерите над 300 колажа на автора, доказващи Световния Илюминатски заговор срещу Истината за Плоската Земя, като 190 от тях ще можете да разгледате на 4К резолюция.

 
Еднодневен абонамент
Само за 10 лева!

Пълен достъп за 24 часа!

Еднократна вноска, позволяваща Ви 24 часа да четете: Книга Първа, Втора Зететична Книга, Речникът на Освобождението, Видео доказателства и 4K и HD изображения, повдигайки плътната пелена, скриваща от Вас Света. Вие можете да сваляте изображенията в публикациите на 4К резолюция.

 
АБОНАМЕНТ СУМА
ЕДНОДНЕВЕН АБОНАМЕНТ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Пожизнен абонамент
Само за 60 лева!

Постоянен достъп!

Можете да четете Уникалните книги и да отваряте всички страници и бъдещи изследвания на автора, докосвайки се до Вечната Мъдрост на Мирозданието! Вие можете да сваляте изображенията в публикациите на 4К резолюция.

 
АБОНАМЕНТ СУМА
ПОЖИЗНЕН АБОНАМЕНТ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

ИЗКАЗВАНИЯ НА ВЕЛИКИ ЛИЧНОСТИ
ЗА НАШАТА ПЛОСКА ЗЕМЯ

„Може смело да се попита, къде би се намерил такъв човек, притежаващ необикновените дарби на Нютон, който би могъл да понесе да бъде заблуден от подобен фокус-мокус, освен ако той най-напред самоволно не е заблудил сам себе си. Само онези, които знаят силата на самозаблудата и степента, в която тя понякога граничи с нечестността, са в състояние да обяснят поведението на Нютон и на Нютоновата школа. В подкрепа на своята неестествена теория, Нютон трупа измислица върху измислица, стремейки се да обърква, когато не може да убеди. По какъвто и начин или форма да се е появила цялата тази афера, аз все пак трябва да кажа, че проклинам модерната приказка, наречена теория на Космологията, и се надявам, че може би своевременно ще се появят някои млади гениални учени, които да съберат достатъчно кураж, за да обезпокоят това всемирно разпространено бълнуване на лунатици.”
"[Земята] прилича на плосък диск с обърнат нагоре ръб. На височина 16 километра небето има вид на бездна – тъмно синя.“
„Днес сме по-лековерни и суеверни, отколкото бяхме през Средновековието. Пример за съвременното лековерие е широко разпространеното вярване, че Земята е кълбовидна. Обикновеният Човек не може да изяви нито един аргумент в подкрепа на мнението, че Земята е кълбовидна. Той просто поглъща тази теория, защото в нея има нещо, което привлича манталитета на ХХ-ти век.“
„Работя върху това, което може да се окаже пробив за Нашата Кауза. Земята по-право казано не е плоска в детайли, а само в цялостното си измерение. Тя в действителност е нагъната. По-скоро като равно парче велпапе. Възвишенията и падините са това, което става причина за общата илюзия, толкова отвратително изявена в нашето механистично Общество, че Земята е кълбовидна или извита.“
***
Из писмо на Фарли Моуът, пазено в Библиотеката „Хариет Ървинг“ на Университета в Ню Брънсуик.
***
(Архив: MG 168, Box 6, Series 2, sub series 1, file 5-1)
„В действителност, няма никакви сфери в Небесата… Тези, които са били измислени от някои астрономи, за да спасят реномето си, съществуват само във въображението, с цел да се даде възможност на ума да си представи движението, което небесните тела извършват по своите траектории и, с помощта на геометрията, да се определят числените стойности на движението, като се използва аритметиката.“
„Земята е Реален Свят, тя не е планета. Тя не е предмет, следователно, няма краен ръб. По-лесно е да определим Земята като Мрежата на заобикалящата ни среда. Земята е също така и машина, тя е Бобината на Тесла. Слънцето и Луната са безжично захранвани чрез електро-магнитното поле – Етера. Това поле също така поддържа на място небесните светила чрез електро-магнитна левитация. Електро-магнитната левитация опровергава съществуването на гравитацията, тъй като единствената сила, която може да й противостои е електро-магнитната сила, а не гравитацията. Звездите са свързани към Небесната Твърд.“
***
„Днешните учени са заменили експериментите с математика и блуждаят от уравнение в уравнение, като в края на краищата са изградили структура, която няма никаква връзка с Реалността.“