Добре дошли на ПЛОСКАТА ЗЕМЯ – 

Трансценденталният Портал на Зететичния изследовател СТАМАТ !

 

 

Welcome to FLAT EARTH – The Transcendental Portal of the Zetetic researcher STAMAT!

Стамен Георгиев СТАМАТ е първият Български Трансцендентален Зететичен изследовател. Уебсайтът доказва Мистериите на Масонския Заговор и разобличава войнстващата Илюминатска клика. Зететичните проучвания разкриват пред Човечеството Истината за Плоската Земя, защитавана от Небесната Твърд, създадени от Творецът-Творение.


Stamen Georgiev STAMAT is the first Bulgarian Transcendental Zetetic Researcher. The website proves the Mysteries of the Masonic Conspiracy, exposing the militant Illuminati Cabal. The Zetetic research unveils to Humanity the Truth about the Flat Earth, protected by the Heavenly Firmament established by the Creator-Creation.

Уважаеми Посетителю на Трансценденталния Зететичен портал на СТАМАТ,

Авторът най-любезно Ви приканва да оставите битовите си неудобства, семейните си тревоги, трудовите си тегоби и политическите си недоволства на прага на Зететичното Интернет владение. Тук няма да получите лесноизпълними напътствия за справяне с нито едно от тях. В това владение, също така, няма да намерите и указания за външен източник, авторитет или институция, които биха Ви ръководили и помогнали във Вашия живот. Тук, няма да откриете нито потвърждение на надеждите си, нито отърваване от съмненията и страховете си, свързани с Общественото статукво.

 

Трансценденталният Зететичен Портал

 

Преминали през този Портал, Вие ще се озовете в Действителност, която само на пръв поглед изглежда толкова отдалечена от Вашето ежедневие, че много лесно и с лека ръка бихте могли да я отхвърлите. Но, авторът би Ви помолил да не го правите. Не се оставяйте Социалната рутина, предразсъдъците и ограничеността да стесняват Духовния Ви напредък.

Отделете време и се огледайте във владението, търсете и задълбавайте, проучвайте и осмисляйте, поставяйте под съмнение и проверявайте. И тогава, след като сте изучили топографията и съдържанието на владението, може би ще осъзнаете, че това е Нашата Земя! И тогава няма повече да са Ви нужни нито авторитети, нито ръководители, нито институции, които да обсебват Вашия живот. Защото ще сте разбрали, че  всичко необходимо, за да бъдете здрави, щастливи и мъдри сега, на този Свят, и завинаги, Вие носите вътре в Душата си!

Dear Visitor of STAMAT’s Transcendental Zetetic Portal,

The author most kindly invites you to abandon your household inconveniences, family concerns, labor burdens, and political dissatisfaction at the threshold of the Zetetic Internet domain. Here, you will not get easy-to-use guidance to deal with none of them. In this domain, you will also find no instructions to an external source, authority, or institution that would help you and direct your life. Here, you will find no confirmation of your hopes, nor the removal of your doubts and fears related to the social status quo.

 

The Transcendental Zetetic Portal

 

Passing through the Portal, you will find yourself in a Reality, which at first glance only looks so distant from your everyday life, and that you would reject easily and with light hand. However, the author would ask you not to do that. Do not let the Social routine, the prejudices and the limitations to narrow your Spiritual progress.

Take some time and look around the domain, seek and deepen, explore and think, question and check. And then, having studied the topography and the contents of the domain, you may realize that it is Our Earth! And then you will no longer need any authorities, no leaders, no institutions that will embezzle your life. Because you will understand that everything you need to be healthy, happy, and wise now, in this world, and forever, you carry within your Soul!