ПЛОСКАТА ЗЕМЯ
THE FLAT EARTH

Реклама---Документален-филм---2021-3

Живеем в последните дни на Човешката цивилизация
We Live In the Last Days of Human Civilization

„Предсказанията в Уникалните Книги на СТАМАТ – Живеем в последните дни на Човешката цивилизация“ е първият независим Български документален филм, отразяващ действителните събития около налагането на Тиранията на Постхуманизма, известна като Новия Световен Ред.
***
ПОСЕТЕТЕ СТРАНИЦАТА МАГАЗИН, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ФИЛМА КАТО .mp4 ФАЙЛ ИЛИ ДА ЗАКУПИТЕ DVD-ДИСК С НЕГО !
***
‘The Prophecies in the Unique Books of STAMAT – We Live in the Last Days of Human Civilization’ is the first independent Bulgarian documentary, reflecting the real events surrounding the imposition of the Tyranny of Posthumanism, known as the New World Order.
***
VISIT THE SHOP PAGE TO DOWNLOAD THE DOCUMENTARY AS A .mp4 FILE, OR PURCHASE A DVD!

УТОЧНЕНИЕ :

ПОРАДИ ЖЕСТОКАТА ЦЕНЗУРА, НАЛОЖЕНА ОТ ИЛЮМИНАТСКАТА КЛИКА ОТ НАЧАЛОТО НА 2020, ВСЕ ПОВЕЧЕ САЙТОВЕ И СТРАНИЦИ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО СА ЗАБРАНЯВАНИ ИЛИ ИЗТРИВАНИ И ТОВА Е ПРИЧИНАТА ВСЕ ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЛИНКОВЕТЕ В НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ ДА НЕ РАБОТЯТ !!!

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНИЯТ ЗЕТЕТИЧЕН ПОРТАЛ "ПЛОСКАТА ЗЕМЯ"
TRANSCENDENTAL ZETETIC PORTAL "THE FLAT EARTH"

Стамен Георгиев СТАМАТ е първият Български Трансцендентален Зететичен изследовател. Уебсайтът ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH доказва Мистериите на Масонския Заговор и разобличава войнстващата Илюминатска клика. Зететичните проучвания разкриват пред Човечеството Истината за Плоската Земя, защитавана от Небесната Твърд, създадени от Творецът-Творение.


Stamen Georgiev STAMAT is the first Bulgarian Transcendental Zetetic Researcher. The website ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH proves the Mysteries of the Masonic Conspiracy, exposing the militant Illuminati Cabal. The Zetetic research unveils to Humanity the Truth about the Flat Earth, protected by the Heavenly Firmament established by the Creator-Creation.

Уважаеми Посетителю на Трансценденталния Зететичен портал на СТАМАТ,

 

Авторът най-любезно Ви приканва да оставите битовите си неудобства, семейните си тревоги, трудовите си тегоби и политическите си недоволства на прага на Зететичното Интернет владение ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH. Тук няма да получите лесноизпълними напътствия за справяне с нито едно от тях. В това владение, също така, няма да намерите и указания за външен източник, авторитет или институция, които биха Ви ръководили и помогнали във Вашия живот. Тук, няма да откриете нито потвърждение на надеждите си, нито отърваване от съмненията и страховете си, свързани с Общественото статукво.

 

Трансценденталният Зететичен Портал ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH

Преминали през този Портал, Вие ще се озовете в Действителност, която само на пръв поглед изглежда толкова отдалечена от Вашето ежедневие, че много лесно и с лека ръка бихте могли да я отхвърлите. Но, авторът би Ви помолил да не го правите. Не се оставяйте Социалната рутина, предразсъдъците и ограничеността да стесняват Духовния Ви напредък.

 

Отделете време и се огледайте във владението, търсете и задълбавайте, проучвайте и осмисляйте, поставяйте под съмнение и проверявайте. И тогава, след като сте изучили топографията и съдържанието на владението, може би ще осъзнаете, че това е Нашата Земя! И тогава няма повече да са Ви нужни нито авторитети, нито ръководители, нито институции, които да обсебват Вашия живот. Защото ще сте разбрали, че  всичко необходимо, за да бъдете здрави, щастливи и мъдри сега, на този Свят, и завинаги, Вие носите вътре в Душата си!


 

Dear Visitor of STAMAT’s Transcendental Zetetic Portal,

 

The author most kindly invites you to abandon your household inconveniences, family concerns, labor burdens, and political dissatisfaction at the threshold of the Zetetic Internet domain. Here, you will not get easy-to-use guidance to deal with none of them. In this domain, you will also find no instructions to an external source, authority, or institution that would help you and direct your life. Here, you will find no confirmation of your hopes, nor the removal of your doubts and fears related to the social status quo.

 

The Transcendental Zetetic Portal ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH

Passing through the Portal, you will find yourself in a Reality, which at first glance only looks so distant from your everyday life, and that you would reject easily and with light hand. However, the author would ask you not to do that. Do not let the Social routine, the prejudices and the limitations to narrow your Spiritual progress.

 

Take some time and look around the domain, seek and deepen, explore and think, question and check. And then, having studied the topography and the contents of the domain, you may realize that it is Our Earth! And then you will no longer need any authorities, no leaders, no institutions that will embezzle your life. Because you will understand that everything you need to be healthy, happy, and wise now, in this world, and forever, you carry within your Soul!

Уважаеми Посетителю на Трансценденталния Зететичен портал ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH,

 

Веднага, обаче, трябва да бъде високо заявено, че хилядолетната Световна мъдрост, събирана от автора в продължение на тридесет и шест години, както и  интелектуалният труд, който е необходим тази мъдрост да бъде последователно изложена в разбираем за съвременника вид изискват, освен Духовна, също така и материална подкрепа! Финансовата поддръжка е насъщно нужна, за да може авторът да продължи Зететичните си изследвания. Вашият абонамент ще означава не само най-висока Духовна и морална оценка за положения труд, но заедно с това ще подпомогне разпространението на непреходното и абсолютно безценно и Вечно Трансцендентално Знание, залегнало в основата на уебсайта Плоската Земя!

 

Абонаментът Вие можете да направите както чрез бутоните Sign Up, които ще Ви препратят към страницата МАГАЗИН, където ще намерите много подробно описание до какво съдържание Ви дава достъп съответния Абонамент, така и от бутоните на разплащателната платформа на ePay.bg по-долу. От МАГАЗИНА Вие можете да закупите единствените в България и в Света Уникални Книги на СТАМАТ висококачествено дигитално отпечатани на формат А4, с ламинирани корици, или пък да свалите “Книга Първа”, “Втора Зететична Книга” и „Книга Трета“ на PDF формат от сървъра на уебсайта!

 


Dear Visitor of the STAMAT’s Transcendental Zetetic Portal ПЛОСКАТА ЗЕМЯ / THE FLAT EARTH,

 

However, it must be immediately stated, that the millennial World Wisdom, gathered by the author during thirty-six years, as well as the intellectual work necessary for that wisdom to be consistently exhibited in a way understandable to the contemporary, apart from the Spiritual, also need material support! The financial uphold is essential for the author to continue his Zetetic research. Not only will your subscription mean the highest Spiritual and moral appreciation for the author’s work, but in the same time it will help to disseminate the intransient and absolutely priceless and Eternal Transcendental Knowledge that underlies the Flat Earth website!

 

You can make your subscription either via the above Sign Up buttons, which will direct you to the SHOP page, where you will find a very detailed description of the allowed content of the particular subscription, as well as via the buttons of the ePay.bg payment platform. The SHOP page offers you the sui generis in Bulgaria and in the World Unique Books of STAMAT, high-quality digitally printed on A4 format with laminated covers. You can also download the PDF format of the First Book”, “Second Zetetic Book” and „Third Book“ from the option buttons in the SHOP page!

Химн-за-Твореца-Творение

Химн за Твореца-Творение

За Истина в Пътуването си само Ти, Създателю!
За Светлина в тъмницата сияеш Ти, Създателю!
За Друм в невежеството се явяваш Ти, Създателю!
За Дом в пустинята пребъдваш Ти, Създателю!
За Опора в слабостта крепиш ни Ти, Създателю!
И Сила в нещастията ни вдъхваш Ти, Създателю!
За Чистота в безпътието разкриваш ни се Ти, Създателю!
За Крила закрила ни даваш Ти, Създателю!
За Мир мирувание завеща ни Ти, Създателю!
За Дар в дарувание ни спохождаш Ти, Създателю!
За Добро на добруване ни учиш Ти, Създателю!
За Благодат благословение ни отправяш Ти, Създателю!
И Пробудата в смъртта си само Ти, Създателю!

***

14.11.2021

Грешката, която цивилизованите задълбочават през целия си живот, е, че приемат за Истинска Действителност индоктринацията, имплантирана в Психичните им Фини  тела от Правителствата, Образователната система и масмултимедиите – един заместител на емпиричните наблюдения, Зететичните изследвания, Логическите разсъждения, както и на собствените им мисли и идеи! Именно индоктринацията на Световната властваща клика заставя цивилизованите да приемат идеята, че те имат Господари и че техните Господари трябва да определят границите на ЧОВЕШКАТА СВОБОДА!

 

Ние, Човеците – вечните Трансцендентални същества, наречени на санскрит Дживи, се превъплотяваме в биологичните си тела в този три-измерен Свят с НЕОТМЕНИМИ СВОБОДИ, които са еманирани от ТВОРЕЦА-ТВОРЕНИЕ! Тези СВОБОДИ не са ни „дадени“  от Масонските Правителства, следователно никой Масонски велможа, нито дори Правителството на Новия Световен Ред на Илюминатите, нямат никаква власт да ни ги отнемат!

СТАМАТ

A mistake, which civilized humans deepen throughout all their lives, is to accept as True Reality the indoctrination implanted in their Psychic Subtle Bodies by the Governments, the Education system, and the mass multimedia – a substitute for the empirical observations, the Zetetic research, the Logical reasoning and their own thoughts and ideas! It is the indoctrination of the World reigning clique, which forces the civilized humans to accept the idea that they have Masters and that their Masters must determine the bounderies of HUMAN FREEDOM!

 

We, Humans – the eternal Transcendental Beings, named in Sanskrit Jivi, reincarnate in our biological bodies in this three-dimensional World along with IRREVOCABLE FREEDOMS, which are emanated from the CREATOR-CREATION! These FREEDOMS have not been “given” to us by the Masonic Governments, therefore neither Masonic courtiers nor even Government of the New World Order of the Illuminati have the authority to take them away from us!

STAMAT

ИЛЮМИНАТСКАТА ЦЕНЗУРА СРЕЩУ СТАМАТ

Цензурата изтри YouTube канала Stamen Georgiev 

 

На 29-ти Август 2021 година слугите от Цензурата на Илюминатската върхушка изтриха завинаги Ю Тюб канала Stamen Georgiev на СТАМАТ!

 

Цензурата-изтри-YouTube-канала-Stamen-Georgiev-1

 

 

След като на 27-ми Юни 2021 година аз качих четирите части на документалния филм „Предсказанията в Уникалните Книги на СТАМАТ – Живеем в последните дни на Човешката цивилизация, слугинажът на Криптокрацията изтри три от тях на 15-тия час от публикуването им и наложи забрана за качване на клипове.

 

 

Цензурата-изтри-YouTube-канала-Stamen-Georgiev-3 

 

От 26-ти Август 2021 година, в продължение на четири дни, аз публикувах в канала още четири клипа от филма „Предсказанията в Уникалните Книги на СТАМАТ – Живеем в последните дни на Човешката цивилизация“, което така уплаши цензурите в Ю Тюб, че те на 29-ти Август изтриха завинаги канала Stamen Georgiev !

 

Цензурата-изтри-YouTube-канала-Stamen-Georgiev-4

 

 

Каналът просъществува 11 години и даде Истинни Знания и Мъдрост на МИЛИОНИ Здравомислещи Човеци!

 

 

Цензурата-изтри-YouTube-канала-Stamen-Georgiev-2

 

Да почива в МИР този Ю Тюб профил!

 

Цензурата-изтри-YouTube-канала-Stamen-Georgiev-6

 

СТАМАТ публикува Зететичните си изследвания и филми в уебсайта stamat.org , както и в другия си профил в YouTube – Stamen STAMAT !

 

Цензурата-изтри-YouTube-канала-Stamen-Georgiev-7

 

МИР и ЛЮБОВ!

Аз казах!

31-ви Август 2021 година

СТАМАТ

От какво се страхува „Фейсбук“… От Истината!

Само две седмици, след като профилът Stamat Georgiev | LinkedIn бе изтрит от администраторите на Социалните мрежи, падна и профилът Stam Geo във „Фейсбук“! Авторът бе абсолютно сигурен, че админите на Активното мероприятие „Фейсбук“ за четвърти път ще изтрият негов профил. И това се случи днес, 23-ти Януари 2020 година! Профилът Stam Geo бе направен на 16-ти Декември 2019 година, събра 900 приятели и просъществува цели 37 дни!

От-какво-се-страхува-Фейсбус---21

Както е описано в публикацията От какво се страхува… Фейсбук от Втора Зететична Книга, първият профил на автора бе направен на 31-ви Август 2017 година и, събрал 1800 приятели, бе изтрит на единадесетия ден – точно в 10:00 часа на 11-ти Септември! Какъв час и каква дата само, нали! Един месец след това, авторът отново си направи профил под друг ник-нейм, но и този опит отново бе неуспешен. Акаунтът бе изтрит за по-малко от 36 часа. Ала, авторът бе неуморим – след няколко седмици той отново се регистрира във „Фейсбук“ и започна веднага да публикува материали… Уви, усилията бяха напразни! Този път регистрацията бе изтрита точно след 30 МИНУТИ!

От-какво-се-страхува-Фейсбус---22

Учудващо ли е това въобще!!? В Глава Девета: Фейсбук и другите Социални мрежи – Активни мероприятия на Тайните служби от Втора Зететична Книга са точно описани и изчерпателно документирани фактите, че ЦРУ е финансирало „Фейсбук“ чрез Питър Тийл и чрез компанията на Тайните служби „In-Q-Tel“, за да послужи за авангард на Новия Световен Ред и Постхуманизма.

От-какво-се-страхува-Фейсбус---23

След забраняването на акаунта, „Фейсбук“ изисква изпращането на телефонен номер, а после и идентификация чрез лична карта или шофьорска книжка, за да може да съди, глоби и хвърли в затвора защитниците на Истината! Забранявайки профила на нарочения свободомислещ Човек, администраторите на „Фейсбук“ изтриват и цялото съдържание, публикувано там, така че то не може да бъде свалено по никакъв начин. В страницата „Свалете Вашата информация“ от забранения профил на мислопрестъпника той ще прочете съобщението „Ние създаваме Вашия файл“, но, дори страницата да остане отворена цяла седмица, файлът никога няма да бъде създаден и изпратен, просто защото цялата информация е изтрита! Освен това IP-адресът, от който е създаден профила, остава завинаги в черните списъци и вече не е възможно да се направи регистрация дори от друга пощенска кутия!

От-какво-се-страхува-Фейсбус---24

Но, може би цивилизованите няма да поискат да приемат Реалността такава, каквато наистина се случва. Тогава, нека се опитат да разсъдят логично и да отговорят на следния въпрос: ако всичките „глупости, слабоумни бърборения на луд и смехории“, публикувани в сайта, в блоговете, в Ю Тюб канала, в Социалните мрежи и в Уникалните Книги на СТАМАТ, са единствено и само „празни приказки, небивалици, суеверия и пълна простотия“, както ги определят „коментаторите“, тогава защо е нужно администраторите на „Фейсбук“ да се занимават с тези „детинщини и дивотии и да ги забраняват??!! Във „Фейсбук“ можете да откриете всичко: от политически и битови скандали до измислените „извънземни“ и летящите чинии на Илюминатите, и от снимки на пияни-заляни Човеци до срещи за секс и откровено порно. Как нищо от това не се забранява и изтрива, а се забранява и изтрива именно Истината за Плоската Земя?!

СТАМАТ

23-ти Януари 2020 година

P.S.

Изтрит-профил-на-12.12.2020 СТАМАТ

На 14-ти Септември 2020 година създадох нов профил „Стамен Стамат“ в Активното мероприятие на Световните тайни служби, наречено „Фейсбук“. Цензурата изтри този профил в 9:36 часа на 12.12.2020 година! Каква дата само, а?! За почти тримесечното му съществуване аз успях да публикувам в него стотици статии и линкове, водещи към Свобода пробудилите се Човеци! В профила „Стамен Стамат“, аз събрах 3510 Приятели, но може би много повече Човеци, които си мислят, че са ми „врагове“…

СТАМАТ

12-ти Декември 2020 година

На 7-ми Януари 2020 година LinkedIn изтри профила на автора, по същият начин както Фейсбук изтри последователно четири негови профила!

На-7-ми-Януари-2020-година-LinkedIn-изтри-профила-на-автора---1 

След двугодишно активно публикуване в Stamat Georgiev | LinkedIn, днес, 7-ми Януари 2020 година, и този профил, достигнал 4,700 приятели, бе напълно изтрит. Това е съвсем естествено и разбираемо предвид стотиците обнародвани материали, разобличаващи Световния Илюминатски заговор, скриващ Истината за Плоската Земя от Човечеството и обругаващ изконната ни вечна Трансцендентална същност!

На-7-ми-Януари-2020-година-LinkedIn-изтри-профила-на-автора---2

В Глава Девета от Втора Зететична Книга авторът е доказал, че  LinkedIn, както и Фейсбук, е основан от Илюминатската PayPal МАФИЯ, а по-точно от Рийд Хофман (Reid Garrett Hoffman) – член на Групата на Билдербергите и на Масонския Съвет по Чуждестранни връзки, крипто-евреинът Питър Тийл (Peter Thiel) – член на Управителния комитет на Групата на Билдербергите, член на Борда на Директорите на Радикалната консервативна група VanguardPAC, проповядващ Постхуманизма и встъпил в хомосексуален брак с Мат Данзейзен (Matt Danzeisen), и хомосексуалистът Кийт Рабоа (Keith Rabois).

На-7-ми-Януари-2020-година-LinkedIn-изтри-профила-на-автора---3

След ограничаването на акаунта, Администраторите на Социалните мрежи нарочно изискват идентификация чрез телефонен номер, лична карта и шофьорска книжка, за да могат да съдят и хвърлят в затвора разпространителите на ИСТИНАТА! Но дори ако се предоставят задължителните данни, профилът никога не се възстановява, тъй като всъщност е бил изтрит завинаги!

На-7-ми-Януари-2020-година-LinkedIn-изтри-профила-на-автора---4 

***

Цензурите на LinkedIn отново изтриха мой профил

На 4-ти Март 2021 година, LinkedIn отново изтриха мой профил – Stamen STAMAT – от тяхната платформа за Социално инжениране.  Това се случва 14 месеца след като цензурата на Активното мероприятие на Световните тайни служби „ЛинкдИн“ изтриха предишния ми профил  Stamat Georgiev  на 7-ми Януари 2020 и 3 дни след като публикувах субтитрирания на Български филм „Новото „Нормално“.

Цензурите-на-LinkedIn-отново-изтриха-мой-профил-1 

Профилът Stamen STAMAT просъществува около половин година, събирайки над 2200 последователи, като чрез него аз продължих мисията на живота си да пробуждам Човечеството, разпространявайки Истината за Плоската Земя и разкривайки  Активните мероприятия на Световните тайни служби, като например Специалната операция, наречена „Коронавирус“!

Цензурите-на-LinkedIn-отново-изтриха-мой-профил-2

Твърде интересно е, че профилът бе изтрит един работен ден след като следобяда на 1-ви Март Румен Гълъбинов – член на Стратегически съвет към президента Румен Радев и кандидат в президентските избори в България през 2016, ми стана последовател!!!

Цензурите-на-LinkedIn-отново-изтриха-мой-профил-3

Колко вероятно може да бъде Гълъбинов да няма никакво отношение към Цензурата в Социалните мрежи???!

Цензурите-на-LinkedIn-отново-изтриха-мой-профил-4

ЧОВЕЦИ, ПОМНЕТЕ:

НЯМА НИКАКЪВ КОРОНАВИРУС! СЛЕДОВАТЕЛНО НЯМА НУЖДА ОТ ВАКСИНИ! „Микробната теория“ е най-голямата ИЗМАМА В МЕДИЦИНАТА И НАЙ-ЖЕСТОКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО! Изучавайте ГЕРМАНСКАТА НОВА МЕДИЦИНА на Д-р ХАМЕР, както и изследванията на Д-р ЩЕФАН ЛАНКА! Всички болести, които не са причинени от отравяне, са на ПСИХИЧНА основа! Неправилната и вредната хранителна диета, водеща до хронични заболявания, както и стресът, паниката и СТРАХОВАТА ПСИХОЗА, разпръсквани от масмултимедиите, подкрепени от микровълновата радиация НАВСЯКЪДЕ около нас, включително и от 5G мрежите, работещи на 60GHz, причиняват т. нар. „ГРИП“, ангините, бронхитите, пневмониите и т.н., убиващи Човеците, за които СЕГА се твърди, че са починали от несъществуващия „Коронавирус“! Измислените ВСЕСИЛНИ и НЕВИДИМИ „вируси“ са използвани, за да всяват страхова психоза в цялото Човечество и то доброволно да се откаже от СВОБОДИТЕ СИ! Несъществуващите „болестотворни вируси“ напълно заменят нуждата от подклаждане на войни, тъй като подчиняват напълно индоктринираните в лъжи цивилизовани!

Цензурите-на-LinkedIn-отново-изтриха-мой-профил-5

ЧОВЕЦИ, ПАЗЕТЕ СВОБОДАТА СИ, защото ТЯ Е НАЙ-ЦЕННОТО СЪСТОЯНИЕ, В КОЕТО ПРЕБИВАВАМЕ!!

СТАМАТ

СХЕМАТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛОСКАТА ЗЕМЯ НА 35-МЕГАПИКСЕЛОВИ КОЛАЖИ !

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
PRODUCTS AND SERVICES

Речникът на Освобождението

Пробуждащият се има нужда от разяснителни и помощни средства – ориентири в мрака на бездуховността, които да го насочват като фарове в трудния му път през океана от невежество, изливащ се по масмултимедиите.

Такива пътеводни светлини са понятията и фразите, съдържащи се в този Речник. 

МАГАЗИН

Уважаеми Посетителю на Трансценденталния Портал на Зететичния изследовател СТАМАТ,

В този Магазин Вие можете да закупите Уникалните Книги на СТАМАТ, които са ръчно изработени и нямат никакъв аналог в съвременното Българско многотиражно нискокачествено книгоиздаване.

4K и HD изображения и колажи

Повече от 80% от информацията и знанията си съвременникът черпи от аудио-визуалните масмултимедии. Затова Пробуждането на Човечеството трябва да започне от нагледното представяне на Истината за Плоската Земя и Освобождението на Човечеството.

Компютърните технологии, макар и замислени от Криптокрацията с цел да ни поробят напълно, могат да бъдат използвани за нашето Освобождение.

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Безплатен достъп
Регистрирай се сега!

Безплатно ниво, което Ви позволява да отворите страницата 4K и HD изображения, където ще намерите над 300 колажа на автора, доказващи Световния Илюминатски заговор срещу Истината за Плоската Земя, като 190 от тях ще можете да разгледате на 4К резолюция.

 
Еднодневен абонамент
Само за 10 лева!

Пълен достъп за 24 часа!

Еднократна вноска, позволяваща Ви 24 часа да четете: Книга Първа, Втора Зететична Книга, Речникът на Освобождението, Видео доказателства и 4K и HD изображения, повдигайки плътната пелена, скриваща от Вас Света. Вие можете да сваляте изображенията в публикациите на 4К резолюция.

 
АБОНАМЕНТ СУМА
ЕДНОДНЕВЕН АБОНАМЕНТ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Пожизнен абонамент
Само за 60 лева!

Постоянен достъп!

Можете да четете Уникалните книги и да отваряте всички страници и бъдещи изследвания на автора, докосвайки се до Вечната Мъдрост на Мирозданието! Вие можете да сваляте изображенията в публикациите на 4К резолюция.

 
АБОНАМЕНТ СУМА
ПОЖИЗНЕН АБОНАМЕНТ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ КОЛАЖА, ЗА ДА ГО РАЗГЛЕДАТЕ НА ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗКАЗВАНИЯ НА ВЕЛИКИ ЛИЧНОСТИ
ЗА НАШАТА ПЛОСКА ЗЕМЯ

„Може смело да се попита, къде би се намерил такъв човек, притежаващ необикновените дарби на Нютон, който би могъл да понесе да бъде заблуден от подобен фокус-мокус, освен ако той най-напред самоволно не е заблудил сам себе си. Само онези, които знаят силата на самозаблудата и степента, в която тя понякога граничи с нечестността, са в състояние да обяснят поведението на Нютон и на Нютоновата школа. В подкрепа на своята неестествена теория, Нютон трупа измислица върху измислица, стремейки се да обърква, когато не може да убеди. По какъвто и начин или форма да се е появила цялата тази афера, аз все пак трябва да кажа, че проклинам модерната приказка, наречена теория на Космологията, и се надявам, че може би своевременно ще се появят някои млади гениални учени, които да съберат достатъчно кураж, за да обезпокоят това всемирно разпространено бълнуване на лунатици.”
"[Земята] прилича на плосък диск с обърнат нагоре ръб. На височина 16 километра небето има вид на бездна – тъмно синя.“
„Днес сме по-лековерни и суеверни, отколкото бяхме през Средновековието. Пример за съвременното лековерие е широко разпространеното вярване, че Земята е кълбовидна. Обикновеният Човек не може да изяви нито един аргумент в подкрепа на мнението, че Земята е кълбовидна. Той просто поглъща тази теория, защото в нея има нещо, което привлича манталитета на ХХ-ти век.“
„Работя върху това, което може да се окаже пробив за Нашата Кауза. Земята по-право казано не е плоска в детайли, а само в цялостното си измерение. Тя в действителност е нагъната. По-скоро като равно парче велпапе. Възвишенията и падините са това, което става причина за общата илюзия, толкова отвратително изявена в нашето механистично Общество, че Земята е кълбовидна или извита.“
***
Из писмо на Фарли Моуът, пазено в Библиотеката „Хариет Ървинг“ на Университета в Ню Брънсуик.
***
(Архив: MG 168, Box 6, Series 2, sub series 1, file 5-1)
„В действителност, няма никакви сфери в Небесата… Тези, които са били измислени от някои астрономи, за да спасят реномето си, съществуват само във въображението, с цел да се даде възможност на ума да си представи движението, което небесните тела извършват по своите траектории и, с помощта на геометрията, да се определят числените стойности на движението, като се използва аритметиката.“
„Земята е Реален Свят, тя не е планета. Тя не е предмет, следователно, няма краен ръб. По-лесно е да определим Земята като Мрежата на заобикалящата ни среда. Земята е също така и машина, тя е Бобината на Тесла. Слънцето и Луната са безжично захранвани чрез електро-магнитното поле – Етера. Това поле също така поддържа на място небесните светила чрез електро-магнитна левитация. Електро-магнитната левитация опровергава съществуването на гравитацията, тъй като единствената сила, която може да й противостои е електро-магнитната сила, а не гравитацията. Звездите са свързани към Небесната Твърд.“
***
„Днешните учени са заменили експериментите с математика и блуждаят от уравнение в уравнение, като в края на краищата са изградили структура, която няма никаква връзка с Реалността.“
error: Content is protected !!