ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на услугите: ръчно изработване на Уникалните Книги на СТАМАТ, изтегляне на Електронни книги и Виртуален абонаментен достъп до потребителското съдържание на уебсайта "Плоската Земя", предоставяни от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015“ ООД

Общи условия за ползване на предлаганите от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” Услуги за Потребителите и за закупуване на Продукти, посредством уебсайта Плоската Земя с домейн stamat.org. Дружеството „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” ООД, с ЕИК/ПИК: 205769613, с адресна регистрация: гр. Перник 2300, ул. „Васил Левски”, бл. 15, GSM: 0988823396, наричано по-нататък за краткост „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”, представлява уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org. На тази страница са уредени отношенията между „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” и всеки Потребител на Продуктите и Услугите, предлагани чрез уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org. Използването на този уебсайт означава, че сте съгласни с дадените Общи условия за ползване на Услугите и ги приемате, ако това не е така, моля, не използвайте уебсайта.

І. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Определения

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване на Услугите употребените термини и изрази се дефинират по следния начин:

 • “Плоската Земя” с домейн stamat.org е уебсайт, собственост на Стамен Александров Георгиев – СТАМАТ, съучредител на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”. Това не е уебсайт за електронна търговия по смисъла на Закона за електронната търговия.
 • Потребител е всяко лице, което ползва уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org.
 • Уникална Книга на СТАМАТ е Продуктът, предлаган чрез уебсайта “Плоската Земя” с домейн  stamat.org, който представлява единствена по рода си изцяло изработена на ръка книга във формат А4, отпечатана върху луксозна хартия Fabriano Eminence на висококачествен цветен лазерен принтер HP, ръчно подлепена с лепило Ц-200, прошита надлъжно и напречно с конец ф=2мм. и подвързана с ламинирани корици и еко кожа. На книжното тяло са напечатани имената на лицето, извършило Поръчката.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Електронна книга, или виртуален продукт за изтегляне, е PDF файл, качен на сървъра на уебсайта “Плоската Земя”, който след съответното заплащане Потребителят може да изтегли от своя компютър или мобилно устройство чрез Електронна препратка.
 • Услуги, предоставяни посредством “Плоската Земя” с домейн stamat.org, са действията, осъществявани от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”, по принтиране на съдържанието, подлепването, прошиването, ламинирането, подвързването отчасти с еко кожа и опаковането на предлаганите веществени Продукти, както и достъпът до авторските и преводните материали, публикувани на уебсайта, като е възможно да се предлагат и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и разширяване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните Продукти и Услуги са описани подробно на съответните страници в stamat.org.
 • Виртуална услуга е предлагането на виртуален продукт за изтегляне (файл), качен на сървъра на уебсайта “Плоската Земя”, както и предоставянето на безплатен или платен, срочен или безсрочен достъп, посредством Регистрация и Абонаментен план, до определеното за Потребители съдържание от ресурсите на уебсайта.
 • Поръчка е определената заявка за закупуване на виртуален или веществен Продукт, както и принтирането, подлепването, прошиването, подвързването и опаковането на веществения Продукт, при условията на осъществяване на доставка от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” и заплащане от страна на Потребителя, указани в Магазина на уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org.
 • Форсмажорно обстоятелство е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в резултат на което предоставянето на Продукти и Услуги е обективно невъзможно.

ІІ. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Чл. 2. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” изготвя по поръчка ръчно изработените Уникални Книги на СТАМАТ и предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение Услугите, посредством уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org, при спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнителните изисквания за конкретните продукти, посочени на съответните страници на stamat.org.

Чл. 3. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” предоставя на Потребителя виртуални продукти, които след заплащане могат да бъдат достъпвани (отваряни) или изтегляни (даунлоудвани) от сървъра на уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org, с помощта на Електронна препратка.

Чл. 4. Тъй като предоставяните от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” ръчно изработени Уникални Книги на СТАМАТ, както и виртуалните Услуги ще търпят бъдещо развитие и постоянно ще се разширяват и изменят, с цел да бъдат осъвременени и подобрени, броят, характеристиките и режимът на предлагането им могат да бъдат променяни по всяко време от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”.

Възлагане на Поръчка и изпълнение на Поръчка

Чл. 5. (1) Възлагането на Поръчка за Уникална Книга на СТАМАТ, за Виртуален продукт или за Виртуална услуга се осъществява чрез извършване на плащане посредством разплащателната платформа на ePay.bg или по банков път от страна на Потребителя към „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” по начина, посочен в Магазина.

(2) Поръчката се счита за приета след получаване от страна на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” на цената на Продукта или Услугата. Вещественият продукт започва да се изработва едва след приемане на Поръчката, поради факта, че Уникалните Книги на СТАМАТ са индивидуализирани и, в случай че клиентът, след като ги е поръчал, реши да се откаже, няма как те да бъдат продадени на друго лице.

(3) При възлагането на Поръчка Потребителят се съгласява комуникацията с него да се осъществява, посредством посочен от него адрес на електронна поща и/или телефонен номер.

(4) След получаване на плащане от страна на Потребителя, „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” в срок до 24 часа информира Потребителя за получаване на плащането и го уведомява за срока за изпълнение, като изпраща съобщение съгласно чл. 4 (3).

(5) Доставката на Уникалните Книги на СТАМАТ е безплатна за територията на България и се осъществява, по желание на Потребителя, с една от двете куриерски компании: Спиди Експрес или Еконт Експрес.

(6) Доставките на Поръчки за чужбина са за сметка на получателя.

(7) Доставките се извършват на предварително уточнен от Потребителя адрес и телефонен номер, тъй като се осъществяват с помощта на куриерска компания. Поръчката задължително се придружава от оригинална фактура за извършеното плащане по банков път.

(8) „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” има право да промени куриера, осъществяващ доставката, като с това не се променят цената, срока и начина на доставка.

(9) При поръчка на Виртуален продукт за изтегляне (Електронна книга или друг вид файл), след получаване от страна на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” на цената на Продукта, Потребителят получава достъп до него чрез Електронна препратка (линк) в своя профил на уебсайта “Плоската Земя”. Този линк се изпраща също така и на обявения в Поръчката имейл адрес. Електронната препратка може да се използва два пъти и е валидна в продължение на седем дни.

(10) При поръчка на Виртуална платена Абонаментна услуга, след получаване от страна на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” на цената на Услугата, Администраторът на “Плоската Земя” дава на Потребителя достъп до посоченото в Абонаментния план съдържание и ресурси на уебсайта.

Цени

Чл. 6. Цените на Уникалните Книги на СТАМАТ, на Виртуалните продукти за изтегляне и на Виртуалните услуги са обявени в Магазина на уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org и могат да бъдат актуализирани от страна на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”.

Рекламация

Чл. 7. Потребител, поръчал Продукт от Уникалните Книги на СТАМАТ, може да направи рекламация след доставката само при несъответствие на името му, принтирано върху книгата, или заради дефект при изработката на Продукта.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”

Чл. 8. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” се задължава след възлагане на Поръчка да я изпълни в уговорения срок и да я предостави на Потребителя по посочения начин. При неизпълнение на Поръчката в договорения срок „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” се задължава да възстанови на Потребителя внесената сума в срок от 7 работни дни след изтичане на срока за изпълнение.

Чл. 9. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” има правото да променя броя, вида и начините на предоставяне на предлаганите чрез уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org Продукти и Услуги.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 10. Потребителят има право да получава информация относно статуса на своята Поръчка.

Чл. 11. Потребителят има право да отправя към „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” въпроси и запитвания.

Чл. 12. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, публикувани на уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org, принадлежат на Стамен Александров Георгиев или на съответното указано лице, както е посочено в Чл. 33. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, освен ако не е изрично указано. Потребителят няма право да премахва от материалите означенията относно принадлежността на интелектуалната собственост.

Чл. 13. При ползване на уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org Потребителят се задължава:

 • да не извлича чрез технически средства неразрешени информационни ресурси от уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org;
 • да не извършва злоумишлени действия.

Чл. 14. Потребителят може да публикува коментари на съответните места в уебсайта. Не се позволяват коментари, които не са свързани с конкретния Продукт, както и коментари с обидно или нецензурно съдържание или с Електронни препратки.

Чл. 15. Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” при направено от него запитване, възложена поръчка, както и рекламни съобщения под формата на Електронен бюлетин. Потребителят има право да откаже получаването на рекламни съобщения.

Отговорност и ограничаване на отговорността

Чл. 16. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” не носи отговорност за евентуални разлики между цветовете на готовите Продукти и цветовете, показвани на хардуерните устройства на Потребителя. Такива разлики може да произтичат както от специфичните характеристики на самите устройства, така и от техните настройки.

Чл. 17. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” не е отговорна за нанесени повреди върху закупен Продукт, възникнали по време на доставката на Продукта до Потребителя или вследствие неправилното използване и/или съхранение на Продукта от страна на Потребителя, включително и мокрене на Продукта, продължителното му излагане на пряка Слънчева радиация, оставянето му без защита при сурови метеорологични условия и други подобни.

Чл. 18. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” не гарантира, че предлаганите Продукти и Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя.

Чл. 19. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” не носи отговорност за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от страна на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”.

Чл. 20. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” не е отговорна за щети, касаещи хардуера или софтуера на Потребителя, свързани със случили се в мрежата (Интернет и/или Eлектроснабдителна) и/или в Киберпространството проблемни ситуации, по време на използването на уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org.

Чл. 21. Тъй като няма обективната възможност и задължението да контролира уебсайтовете и материалите, до които се получава достъп чрез Електронни препратки в stamat.org, „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове и материали, нито за стоките и услугите, предлагани от трети лица чрез тези Електронни препратки и намиращите се в тях рекламни банери.

Чл. 22. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” не носи отговорност за непредоставяне на Продукти или Услуги при възникване на форсмажорни обстоятелства.

Изменение на Общите условия

Чл. 23. (1) Предвид че предлаганите от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” Продукти и Услуги се усъвършенстват и разширяват, както и във връзка с евентуални законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”.

(2) При промяна на настоящите Общи условия „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуване на актуалната версия на Общите условия на уебсайта Плоската Земя с домейн stamat.org.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” прилага законовите изисквания, а именно, разпоредбите на Закона за защита на личните данни и на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)

Чл. 25. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” използва стандартизиран софтуер, събиращ информация относно Потребителите на уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org, която те доброволно предоставят при възлагане на Поръчка и която се използва единствено за целите на изпълнение на Поръчката. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” обработва събраните по този начин лични данни законосъобразно и добросъвестно.

Чл. 26. При желание за осъществяване на контакт, във формата за контакт, се изисква Потребителят да посочи единствено името и своя имейл адрес. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” по никакъв повод не изпраща до своите Потребители електронни или каквито и да било други писма, съдържащи искане за предоставяне на потребителско име и парола за достъп до каквито и да било профили. Когато Потребителят оставя коментар в уебсайта, неговите данни, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса му и идентификатора на потребителския браузър, се събират, за да помогнат за откриването на спам. Анонимен низ, базиран на имейл адреса, може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали е използвана. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът бъде одобрен, профилната снимка на Потребителя към него ще бъде публично видима.

Чл. 27. Бисквитки. Ако Потребителят остави коментар в уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org, той може да разреши запазването на името, имейл адреса и уебсайта в бисквитките. Така няма да е нужно да попълва отново данните си, когато оставя друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Чл. 28. Вмъкнато съдържание от други уебсайтове. В статиите, поместени в уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org, има вградени видеа, изображения и съдържание от други уебсайтове. Вграденото съдържание от чужди уебсайтове приема и се държи с Потребителя на домейна stamat.org като със собствен Потребител. Тези уебсайтове могат да събират данни за Потребителя, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как се работи с тези инструменти, включително как се използва вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Чл. 29. При посещение на Магазина, се записват: Продуктите, които Потребителят е разглеждал, за да се показват наскоро отваряните. За да се следи съдържанието на количката се използват бисквитки. Когато Потребителят направи Поръчка, се записват: неговото име, адрес за фактуриране и доставка, имейл адрес и/или телефонен номер, а за юридическите лица се записват и фирмените данни.

Чл. 30. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” не предоставя лична информация за Потребителите на трети лица. Все пак, възможно е при процеса на принтиране и изработване на Уникалните Книги на СТАМАТ името на Потребителя да стане известно на лицата, ангажирани в работния процес. Поради това Потребителят е длъжен да съобщи на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” дали желае името му да бъде отпечатано на Продукта.

Чл. 31. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” полага нужните грижи за защита на информацията за Потребителя, станала ? известна във връзка с Продуктите и Услугите, освен в случаите на форсмажорно обстоятелство или злоумишлени действия от страна на трети лица.

Чл. 32. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

 • информацията е изискана от Държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Авторски права

Чл. 33. „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” ООД разпространява ръчно изработените Уникални Книги на СТАМАТ, чиито авторски права са държани от съучредителя на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” ООД, Стамен Александров Георгиев, собственик и на уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org. Всички права върху авторските материали са запазени, съгласно ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (тук). Нито една част от веществените Уникални Книги, от Електронните книги или от съдържанието на публикациите в уебсайта “Плоската Земя” с домейн stamat.org не може да бъде копирана, размножавана или предавана под никаква форма или начин, електронен или механичен, включително фотокопиране и аудиозапис, или чрез каквито и да са системи за съхранение на информацията, без предварителното писмено разрешение на автора и/или на „ВЕЧНА ИСТИНА 2015”. Всички други права и регистрирани марки са притежание на съответните им собственици.

Чл. 34. Уникалните Книги на СТАМАТ не са тиражни, а са поръчково отпечатвани на висококачествен цветен лазерен принтер книги (Print-on-Demand, POD), ръчно подлепвани, прошивани и подвързвани от „ВЕЧНА ИСТИНА 2015” и като такива не подлежат на регистрация по ISBN. Освен това, според Националната агенция за ISBN: „той [ISBN] не представлява задължителна регистрация на едно издание или задължително условие за неговото издаване, т.е. изданията могат да съществуват и без този номер“ (тук и тук).

Недействителност

Чл. 35. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия за ползване на Услугите или част от нея се окаже недействителна, от това не следва недействителност на останалите клаузи.

Приложимо право

Чл. 36. За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия за ползване на Услугите, се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 12.08.2019 година.