Контакти с "Вечна Истина 2015" ООД

Уважаеми Посетителю на Зететичния Портал,

 

 На първо място, този Портал е създаден единствено заради Вас. Той представлява средство, чрез което да се докоснете до Духовността, толкова рядко срещано в този лъжовен Свят. Този Портал съществува, само за да разгласява и разпространява Истината за Плоската Земя. Този Портал Ви предоставя възможността, чрез Форма за контакти с автора на уебсайта и на книгите, да се свържете с него. Този Портал няма и не може да има други цели, освен най-възвишените Трансцендентални такива.

 

 Целта на Портала

 

 Авторът ще счита целта на Портала за изпълнена, ако Вие използвате Формата за контакти и споделите мислите си с него. Препоръчително е преди да го направите да сте прочели Зететичните изследвания, публикувани тук. По такъв начин, едва след като сте осъзнали Истината и провели необходимите експерименти, ще сте напълно подготвени за свободна размяна на съждения.

 Уважаеми Читателю, изследвайте, споделяйте, разгласявайте и дерзайте, завинаги!


 

 

Dear Visitor of the Zetetic Portal,

 

 First of all, this Portal is created solely for You. It is a means by which You may approach the Spiritual Realm, that is so rare in this false World. This Portal exists only to proclaim and disseminate the Truth about the Flat Earth. This Portal gives You the opportunity to connect with the author of the website and the books, by the Contact Form. This Portal does not and cannot have any purpose other than the highest Transcendental one.

 

 The Goal of the Portal

 

 The author will consider the Goal of the Portal to be fulfilled, if  You use the Contact Form and share your thoughts through it. It is recommended that You have read the Zetetic Research published here before doing so. Thus, only after You have realized the Truth and conducted the necessary experiments, You will be fully prepared for a free exchange of judgments.

 Dear Reader, explore, share, reveal to the others and courage, forever!