Изследване Първо: Езотерични съновидения – СТАМАТ

Езотерични съновидения - СТАМАТ - Алекс Грей - Плоската Земя - СТАМАТ 10
Research First - Esoteric Dream Visions - Flat Earth - Stamat 10
Research First – Esoteric Dream Visions – Flat Earth – Stamat 10

Изследване Първо:

Езотерични съновидения

 
 

 

* * *

9-ти Декември 2010 година

 

 
Показано ми бе, че всичко съществуващо е вибрация – честотно колебание. Независимо от това, дали е материя, тоест груба субстанция с ниска честотна вибрация, или енергия, тоест фина субстанция с висока честотна вибрация, както в манифестирания феноменален Свят на Мирозданието, така и в Трансцендентния Свят на Творецът-Творение, всяко проявление осцилира с определена честота, която за всеки обект, енергия или явление е строго определена и e носител на неговите свойства.
Същото се отнася и за енергийните източници, като определената вибрация представлява модела-отпечатък на същността на обекта, енергията или явлението. Просветлените и Освободени Човеци могат да видят модела-отпечатък или да го чуят, или да го усетят свръхсетивно, като по този начин те го определят в рамките на две основни категории: хармоничен или симетричен, или синхроничен, и дисхармоничен или асиметричен, или асинхроничен. Когато Човешкото същество, вслушващо се в уроците на Духа, започва да разпознава Доброто от Злото, то всъщност започва да прави разлика между хармоничните и дисхармоничните или симетричните и асиметричните, или  синхроничните и асинхроничните модели, манифестирани от Творецът-Творение. Този Закон беше онагледен, посредством сравнение на вътрешната Душевна красота у Човека с неговите лицеви черти. Обобщено ми бе, че Доброто и Злото, или това което съвременният Човек разбира под тези понятия, са хармонични или дисхармонични вибрационни модели-отпечатъци.

 

 

 
* * *
 

25-ти Декември 2010 година

 
Показано ми бе, че Творецът-Творение е най-великата, изначална, безкрайна, вечна, всезнаеща, всеведуща, всесилна, всемогъща, въздесъща и абсолютна Трансцендентална Енергия. Дори когато Човек греши или е в илюзия, това пак е от Творецът-Творение. Въплощения с ярко изразена дисхармонична конструкция на лъжата имат за крайна цел Духовното израстване и усъвършенстване на Човешкото същество по метода: теза – антитеза – синтеза или проблем – объркване – решение, или, с други думи, проба – грешка – поука. Обобщено ми бе, че както лъжците, измамниците и мистификаторите, така и техните „жертви” – заблудените, са също толкова в Духа, колкото и истинно Просветлените, тъй като, още преди инкарнирането си, когато е в Трансцендента, всяка индивидуализирана Душа избира доброволно своята „роля” в предстоящия живот, с цел придобиване на опитност и съвършенство.

 

 
* * *
 

15-ти Април  2011 година

 
Бе ми показано число с важно значение за бъдещето: 11666. Може би 2011 година, 6-ти Юни, 6 часа? Или 2011 година, 15-ти (1+5=6) Юни, 6 часа? Числото бе изписано на табела или табло и беше ми обърнато специално внимание да го запомня! След известно време, втората единица се промени в двойка, а после във въпросителен знак: 12666……1?666. Може би 2012 година, 6-ти Юни, 6 часа? Или периода от 6 часа на 6-ти Юни 2011 година до 6 часа на 6-ти Юни 2012 година? Или може би след 2012 година на 6-ти Юни в 6 часа времето престава да има сегашните характеристики, тоест от наша гледна точка престава да съществува??!!…
 
 
Или от 6 часа на 6-ти Юни 2012 година, ние, всичките, отваряме Новата Епоха!

 

 
* * *
 

15-ти Юни 2011 година

 
От различно измерение.
Въплотявам се в някого, който е в тежководолазен костюм или космически скафандър. Виждам много добре пред лицето си предпазното стъкло на шлема. То е много голямо! Намирам се в командна зала. Отляво и отдясно срещу два пулта с множество циферблади са седнали двама – може-би-човека. Аз се наслаждавам и се смея! В откровен екстаз съм! Двамата гледат към костюма и мен и се усмихват разбиращо. Невероятно щастлив съм – премятам се нагоре-надолу и правя някакви тайни знаци с ръце. Преизпълнен съм с искрена достоверност за реалността – всичко наоколо е толкова действително, колкото и в будната реалност.
И изведнаж разбирам, че Аз Съм в костюма, или скафандъра, на това мое тяло в това мое въплощение.

 

 
* * *
 

8-ми Юли 2011 година

 
Лусид дрийминг
Бе ми показано, как да се отговори на небезизвестното твърдение: „Преражданията, или реинкарнациите, не са крайна реалност, тъй като голяма част от спомнилите си минали животи твърдят, че са били въплотени в известни личности: Царе, воини, учени и така нататък, което свидетелства, че това е просто самовнушение.”

 

Но, заистина, това е точно така! Всички индивидуализирани Души са преминавали през тези личности в процеса на последователни прераждания. Тъй като личността е набор от вибрации с различна амплитуда и честота, хармонични или дисхармонични, и тази обща характеристика е поредната пространствено-времева картина от преживявания и опитности, през която всяка една Душа трябва да премине по пътя на усъвършенстването си. Обаче от Осмото ниво на плътност на Съзнанието, тоест на ниво Единният, Абсолютът, Творецът-Творение, пътешествието на индивидуализираната Душа през личностите се случва тук и сега, а именно извън времето и пространството и същевременно симултанно, изведнъж, което от само себе си е ясно, тъй като извън време-пространството не може да има действие. Точно такава е и извечната характеристика на Единният: всички същества, места и неща, във всички Вселени и във всички измерения на Творението са Едно и наистина няма никакво разделение между което и да е от тях!
*
 „Видях” на бърз каданс, от сегашния момент назад, цялата поредица от животи на майка ми и баща ми, като едновременно с това „гледах” действителността в отделните им животи. Те се въплощаваха ту като брат и сестра, ту като много добри приятели от различни полове, ту като врагове, ту като съпрузи. Едновременно с това „виждах” и преживяванията във всеки един от животите им. Това продължи до самото начало, като млади Души, когато се родиха за първи път като брат и сестра и още преди това, когато бяха Едно. И тогава кадърът замря. Защото Всички сме Единният и Единният е Всичко!

 

 
* * *
 

6-ти Март 2015 година

 
Езотерично продължение на обикновено сънуване
Всички ние се бяхме събрали и чакахме нещо или някого. Вначалото не разбирах откога чакаме или какво чакаме, или кого чакаме. Всички оживено говореха. С течение на времето, бяха се оформили групи, които задълбочено дискутираха определени теми. За случайния наблюдател, непознаващ вдълбочина същността им, тези теми биха се сторили различни, но в действителност, всички те бяха пронизани от една обща нишка – ВЪЗНЕСЕНИЕТО и СПАСЕНИЕТО.

 

Една група непоколебимо бе убедена в Спасение, чрез отдаване на Духовните учители – минали или настоящи. Тя оживено обсъждаше, кое е най-сигурното Спасение – преклонението пред Иисус и гарантирано Възнесение като част от 144-те хиляди или пред Пророкът, или пред Кришна, или пред Майтрея, или пред Бабаджи, или пред някой от другите Аватари. Друга група обсъждаше Будизма и като единствено Спасение достигането на Шунята чрез Нирвана. Трета – доказваше как извънземната раса на Плеядианите идват да спасят всички във вибрацията на Светлината от гнета на Сивите и Илюминатите. В следващата се говореше, че всеки един е способен чрез различни практики да сътвори МерКаБа (свързване на Духа и Душата) – Тялото на дъгата, с което се постига Възнесение. Определена група страстно защитаваше Луциферианската Теософска доктрина на Блаватска, Кроули и съвременните Илюминати, като единствен път за Спасение в Лоното на Носещия светлината. Други неотклонно вярваха, че всеки сам за себе си е учител и гуру и последовател, както поучаваше отхвърлилият Теософията Кришнамурти, и сам по свой начин ще постигне Спасението. Други, пък, превъзнасяха Кабалла или Херметичната магия като правилните средства за постигане на Спасението…

 

Всички ние чакахме и гледахме нагоре и говорехме, много и оживено. И чакахме. И гледахме нагоре. И говорехме…

 

Изведнаж се почувствах странно отдалечен. Като че нямах нищо общо с цялата тази врява. Зрението ми се проясни неимоверно. Слухът ми стана така изострен, че моментално чувах всяка отделна сричка произнасяна от всеки един. Но вместо това да предизвика какофония, то породи чудесен феномен. Всички гласове и всички различни съждения се сляха в един ГЛАС, който ми говореше, казвайки:

 

„Вижте ни! Всички ние копнеем и лелеем Спасение и Възнесение. Всички вярваме, че ще бъдем спасени, но по различен път. Да, вярваме! Но дали знаем това? Вярата е възприемането от ума на определено предполагаемо нещо като истина, без доказателства. Да, предполагаемо! Това не е знание! И когато казваме, че вярваме в някого или в нещо, ние откровено заявяваме, че не знаем нищо за това същото нещо!
Вижте ни! Всички ние поотделно, егоистично възхваляваме този или онзи Спасител и очакваме Спасението поединично, без да се интересуваме или нуждаем от другите. Ние, всичките, живеем за себе си в себе си и определено вярваме, че другите нямат значение. Да, вярваме, но не знаем това!
Вижте ни! Всички ние се стремим към Спасение, за да влезем в Новата Епоха! Но какво е Новата Епоха? Ако изминалите хилядолетия от началото на тази цивилизация могат да се определят с две думи, тези думи са: Епоха на Вярата. В продължение на  хиляди години, стотици хиляди и милиони вери и вероизповедания само ни разделят и противопоставят един на друг. Новата Епоха е Епохата на ЗНАНИЕТО! Това Знание, обаче, не е известното университетско такова. Това Знание е Вечното, Истинно, Трансцендентално ЗНАНИЕ, идващо от Творецът-Творение!

 

Ето, част от това Знание! Законът на Единният гласи: „Всички същества, места и неща, във всички Вселени и във всички измерения на Творецът-Творение са Едно и наистина няма никакво разделение между кое и да е от тях!”

 

Вижте ни! НИЕ, ВСИЧКИТЕ, СМЕ ЕДНО! И как, тогава, желаем поединично егоистично Спасение!?! Всички ние само заедно бихме могли да се Възнесем и Спасим! Защото ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО!”

 

* * *
 

12-ти Октомври 2015 година

 
 
 
Птици над безбрежна равнина.
Нега в есенната здрачина.
Кой окраде безмълвието на невинността?
 
 
* * *
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
СТАМАТ

МИР и ЛЮБОВ! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *